Eng 02 text 5

Övningen är skapad 2019-04-15 av mirahen. Antal frågor: 80.
Välj frågor (80)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • koppla av chill out
 • senaste, förbi, förfluten tid past
 • skyldig guilty
 • sann, riktig true
 • göra, utföra, leda conduct
 • undersökning, gallup survey
 • forskning research
 • upptäcka discover
 • fritid leisure time
 • fråga efter ngn åsikt poll sb
 • nästan nearly
 • viktigast main
 • upptäcka finding
 • undantag exception
 • tidsfördriv pastime
 • procent percent
 • ännu still
 • andel av proportion of
 • soffpotatis couch potato
 • mysande på egen hand cocooning
 • ranka rank
 • bråkdel fraction
 • föreslå suggest
 • bero på, vara orsak till be due to
 • vidsträckt, omfattande, väldig, oerhörd vast
 • förbättring improvement
 • nyligen recent
 • under de senaste åren in recent years
 • uppmuntra encourage
 • berömdhet celebrity
 • kock chef
 • frisk healthy
 • aptit appetite for
 • kockprogram cookery show
 • matlagning cooking
 • moderiktig trendy
 • förvånande suprising
 • komma först, vinna come out tops
 • granne neighbor
 • infödd native
 • föredra att göra prefer doing sth
 • inbjuda invite
 • å andra sidan on the other hand
 • sannolik likely
 • minst sannolik least likely
 • äta middag dine
 • gallupundersökning poll
 • jämföra med compared with sth
 • våga (sig på) venture
 • för att inte tala om let alone
 • trädgårdsskötsel gardening
 • vara på toppen top sth
 • syssla med keep busy
 • vad beträffar when it comes to sth
 • biobesökare movie-goer
 • relativt relatively
 • vara med om, delta attend sth
 • live live
 • föreställning performance
 • vitt och brett widely
 • ha anhängare have a following
 • markerad marked
 • avstånd distance
 • kultur evenemang cultural event
 • dessutom, därtill in addition to sth
 • naturen the great outdoors
 • allmän overall
 • invånare inhabitant
 • medge admit to
 • förnöjelse pleasure
 • svett sweat
 • träna sig svettig work up a sweat
 • kondition fitness
 • allt som allt all in all
 • procentsats precentage
 • näst sista second to last
 • framgångsrik successful
 • fundera på consider
 • motvillig reluctant
 • grunda ngt på based on

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-02-text-5.9037433.html

Dela