Annonser


ekonomiskt samarbete och integration

Övningen är skapad 2021-02-22 av tsjoberg5. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ekonomisk union ännu en integrerad marknad med exempelvis gemensam valuta och gemensam ekonomisk politik
 • tullunion ett frihandelsområde där länderna har gemensam tulltaxa mot länderna utanför unionen
 • lobbyism innebär politiskt påtryckningsarbete, det vill säga att professionella företrädare för intressegrupper och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare
 • frihandel internationell handel som är fri från myndighetsingrepp såsom tullar, kvoter eller andra bestämmelser
 • protektionism går ut på att olika sätt skydda varor och tjänster som produceras i det egna landet från konkurrens från andra länder. För att skydda sig kan landet använda mängder med åtgärder, så kallade handelshinder - tillexempel importavgifter, tullar, registreringsavgifter, importkvoter, etc.
 • jordbrukssubventioner är statliga medel avsatta för att uppmuntra och stödja jordbruksinsatser inom en given nation. I många länder används detta för att kompensera för faktorer som undergräver jordbruksarbetet.
 • Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster, etc. som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.
 • WTO (World Trade Organization - Världshandelsorganisationen) är en internationell organisation skapad med syfte att övervaka och liberalisera internationell handel. Världshandelsorganisationen arbetar med reglering av handel mellan deltagarländerna.
 • EMU (Ekonomiska och monetära unionen) är ett av EU:s befogenhetsområden. Politikområdet omfattar ekonomisk och monetär politik, och innefattar samtliga medlemsstater, även de som inte har euro som valuta. Vissa delar av EMU, särskilt den monetära politiken, omfattar dock endast de medlemsstater som har euro som valuta. EMU utgör ingen egen juridisk person, utan är en integrerad del av EU.
 • G8 (Group of Eight) informell grupp som består av åtta av världens största industrialiserade ekonomier: Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA. Även EU deltar i gruppens möten. Gruppens arbete är av rådgivande karaktär och inga bindande beslut fattas. Världsbanken, IMF, OECD, m.fl. internationella organisationer tar dock betydande intryck av G8:s synpunkter. Idag har G8 utvecklats till en process för politiskt och ekonomiskt samarbete på statschefs- och regeringschefsnivå.
 • OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) är en internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi. En stor del av OECD:s verksamhet är att utvärdera och jämföra de olika medlemsländernas politik och policyer.
 • IMF (International Monetary Found - Internationella valutafonden) är en internationell organisation med 189 medlemsländer som enligt sig själv verkar för att säkerställa finansiell stabilitet, underlätta internationell handel, främja hög sysselsättning och hållbar ekonomisk tillväxt och minska fattigdomen runt om i världen.
 • frihandelszon ett område där ett visst antal länder kommit överens om att tillämpa frihandel sinsemellan. Ett exempel på ett sådant område är EES, europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Länderna som medverkar har som grund ett frihandelsavtal som betyder att de mellan länderna avskaffat tullar och ibland även andra handelshinder. Varje land har egna tullsatser mot länder utanför överenskommelsen.
 • tarifärra handelshinder förekommer i olika varianter. det kan tillexempel avse tullavgifter och antidumpningstullar.
 • Antidumpningstullar är handelspolitiska åtgärder som är till för att skydda EU:s företag mot dumpade/sänkta (sålda till underpris) priser. Det ger även möjlighet till att klaga om ditt företag utsätts för prisdumpning. Om den vara som du importerar säljs till EU till ett så lågt pris att likvärdiga varor som tillverkas inom EU blir lidande kan du få betala en extratull på den importerade varan. Extratull kan då bli antidumpningstull, när exportören säljer sin vara för ett lägre pris än på hemmamarknaden. Syftet med antidumpningstull är att skydda inhemska tillverkare eller säljare från oskäligt låga priser och från osund konkurrens.
 • Tullavgifter är skatt enligt en tariff som betalas vid import och/eller export av varor över en landsgräns. Tullavgifter används idag för att utjämna prisskillnader medan det förut användes som en inkomstkälla för staten. Tullavgifter fastställs utifrån vilket land produktionen tillverkas i samt vilken slags vara det är.
 • Icke-tariffära handelshinder Icke-tariffära handelshinder har för avsikt att hindra ett fritt internationellt handelsutbyte men har inte formen av tull och är ett ekonomiskt-politiskt tillgrepp. Icke-tariffära handelshinder kan tillexempel vara importkvoter.
 • Exportsubventioner används inom handelspolitiken och är motsats till importtull. Vid exportsubventioner betalar staten pengar till inhemska producenter för att de ska exportera en vara. Detta utförs i avsikt att företag och producenter ska bli mer konkurrenskraftiga. Exportsubventioner kan vara subventioner eller indirekt stöd.
 • Importrestriktioner införs i vissa fall av handelspolitiska skäl men kan också införas av hänsyn till miljön och till människors hälsa eller säkerhet. Därför kan det krävas importlicens för vissa varor inom EU. Skäl till att importrestriktioner införs kan också vara för att hindra spridning av djur- och växtsjukdomar.
 • Exporttillstånd Det kan finnas produkter där det krävs tillstånd att exportera, exempelvis radioaktivt avfall och utrotningshotade djur & växter. Detta berör även vitvaror såsom förbrukade kylskåp och frysar samt luftkonditioneringsanläggningar som innehåller skadliga ämnen. Tillstånd behövs också för att exportera jaktvapen, handeldvapen, ammunition och farliga föremål. Exporttillstånd är tillåtelse att exportera dessa objekt och i Sverige sköts detta av regeringen.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ekonomiskt-samarbete-och-integration.10302048.html

Dela