Ekologi begrepp

Övningen är skapad 2018-09-03 av Moa102. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i. Ekologi
 • Alla levande ting med egen ämnesomsättning Organism
 • Artrikedom, Mångfald av genetisk generation Biologisk mångfald
 • En grupp djur eller växter som kan föröka sig med respektive avkomma och har liknande utseende och egenskaper Art
 • En klassificering av individer inom en djurart som kännetecknas av specifika och gemensamma ärftliga egenskaper. Ras
 • Enskild djur/växt Individ
 • En grupp av individer av samma art Population
 • Organism samhället (biotiska naturen) tillsammans med den abiotiska naturen inom ett begränsat område Ekosystem
 • Icke levande faktorer som påverkar naturen, ex temperatur, stenar, mineraler Abiotiska faktorer
 • Levande organismer som påverkar andra levande organismer Biotiska faktorer
 • Platsen där en organism lever. Områdets lämplighet son livsmiljö Habitat
 • Biologisk term för typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa djur och växtsamhällen lever. Biotop
 • Ett levnadsområde där en enskild art kan överleva. Specialiseringar, beteenden och levnadssättet för en art, ex jaga i mörker. Nisch
 • Den process i vilken ljusenergi omvandlas till lagrad kemisk energi i form av kolhydreater Fotosyntes
 • En organism som kan genom fotosyntesen bilda olika näringsämnen, ex växter, och alger Producenter
 • Organismer sim måste leva av andra organismer för att få energi och byggnadsmaterial. Bakterier, svampar och sjur. Äter energi som tillverkas av producenterna Konsumenter
 • År organismer som lever på att bryta ner organisk substans. Lever av död organismer, ex bakterier och svampar. (Nedbrytare) Destruenter
 • En enkel beskrivning av hur energi flödar mellan organismer i ett ekosystem. Visar hur olika organismer påverkar varandra. Näringkedja
 • Ett schema där man försöker visa många olika beroenden i ett ekosystem. Består av flera olika näringskedjor- Näringsväv
 • Visar energiförlusterna i en näringskedja dvs hur många producenter som konsumenter det krävs för en toppkonsument. Näringspyramid.
 • Visar hur grundämnen, föreningar eller molekyler cirkulerar i de biotiska och abiotiska delarna i ett ekosystem. Allt i naturen är beroende varandra. Inget försvinner någonsin från vår jord, det vara omvandlas. Kretslopp
 • Ex vatten, mat och skydd. Vissa faktorer ger samma villkor för alla organismer i ett visst ekosystem. Men andra faktorer kan istället bli begränsande för arten- Resurser
 • Kamp om resurser som uppstår då det finns för lite av resurserna. Konkurrens
 • Är en organism som lever i eller på en annan levande organism och tar sin näring därifrån samtidigt som att den gör skada på värdorganismen som blir försvagad. Parasit
 • Färgteckning i kombination med kroppsstruckter, som gör det svårare att bli upptäckt. För att skydda dig mot fiender och lättare ta byten. Kamouflage
 • Att en ofarlig art liknar en farlig art. Djur härmar andra djur som är giftiga eller på annat sätt farliga, ex genom starka färger. Mimikry
 • Ökar chansen att arten eller populationen skall kunna överleva, ex myrsamhällen. Samarbete
 • Två arter lever tillsammans. Ex lavar (alger + svamp) Symbios
 • Vissa individer offrar sin egen fortplantning för att hjälpa nadra individer i gruppen med deras avkommor. Altruism
 • När miljön förändras påverkas arter. Genom att ändra sina vanor för att på bästa sätt kunna försörja sig och överleva matchar en arts genetisk egenskaper den miljö de lever i Anpassning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ekologi-begrepp.8340969.html

Dela