Dugga Namngivning

Övningen är skapad 2019-09-22 av matildaklintberg99. Antal frågor: 116.
Välj frågor (116)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • väte H+
 • natrium Na+
 • kalium K+
 • koppar Cu+
 • silver Ag+
 • NH4+ ammonium
 • diamminsilver [Ag(NH3)2]+
 • H3O+ oxoniumjon
 • magnesium Mg2+
 • kalcium Ca2+
 • strontium Sr2+
 • barium Br2+
 • mangan Mn2+
 • järn(II) Fe2+
 • kobolt(II) Co2+
 • nickel Ni2+
 • koppar(II) Cu2+
 • zink Zn2+
 • kadmium Cd2+
 • kvicksilver(I) Hg2 2+
 • kvicksilver(II) Hg2+
 • tenn Sn2+
 • bly Pb2+
 • krom(III) Cr3+
 • järn(III) Fe3+
 • aluminium Al3+
 • kobolt Co3+
 • hydrid H-
 • flourid F-
 • klorid Cl-
 • hypoklorit ClO-
 • klorit ClO2 -
 • klorat ClO3 -
 • perklorat ClO4 -
 • bromid Br-
 • bromat BrO3 -
 • jodid I-
 • jodat IO3 -
 • nitrit NO2 -
 • nitrat NO3 -
 • permanganat MnO4 -
 • acetat CH3COO-
 • oxid O 2-
 • peroxid O2 2-
 • sulfid S 2-
 • tiosulfat S2O3 2-
 • tetrationat S4O6 2-
 • sulfit SO3 2-
 • sulfat SO4 2-
 • karbonat CO3 2-
 • manganat(VI) MnO4 2-
 • kromat CrO4 2-
 • dikromat Cr2O7 2-
 • oxalat C2O4 2-
 • karbid C2 2-
 • Silikat SiO3 2-
 • disulfat S2O7 2-
 • nitrid N 3-
 • fosfat PO4 3-
 • arsenat AsO4 3-
 • borat BO3 3-
 • formiat HCOO-
 • cyanid CN-
 • vätekarbonat HCO3 -
 • hydroxid OH-
 • tiocyanat SCN-
 • azid N3 -
 • trijodid I3 -
 • vätesulfat HSO4 -
 • peroxodisulfat S2O8 2-
 • ammoniak NH3
 • borsyra H3BO3
 • dikväveoxid N2O
 • fosfor(V)oxid P4O10
 • fosforsyra H3PO4
 • klordioxid ClO2
 • perklorsyra HClO4
 • kiseldioxid SiO2
 • koldioxid CO2
 • koloxid CO
 • kolsyra H2CO3
 • koldisulfid CS2
 • koltetraklorid CCl4
 • kromtrioxid CrO3
 • kväveoxid NO
 • kvävedioxid NO2
 • dikvävetetraoxid N2O4
 • mangandioxid(brunsten) MnO2
 • peroxidsvavelsyra H2S2O8
 • saltpetersyra HNO3
 • saltsyra HCL
 • svaveldioxid SO2
 • svaveltrioxid SO3
 • svavelsyra H2SO4
 • svavelsyrlighet H2SO3
 • vätesulfid H2S
 • vatten H2O
 • väteperoxid H2O2
 • väteflouid HF
 • väteklorid HCl
 • vätecyanid HCN
 • vätebromid HBr
 • vätejodid HI
 • bensen C6H6
 • etan C2H6
 • etanol C2H5OH
 • metan CH4
 • metanol CH3OH
 • myrsyra HCOOH
 • ättiksyra CH3COOH
 • eten, etylen C2H4
 • etyn, acetylen C2H2
 • aceton (CH3)2CO
 • dietyleter (C2H5)2O
 • oxalsyra H2C2O4
 • fosfin, fosfan PH3

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/dugga-namngivning.9177950.html

Dela