Det stora provet!

Övningen är skapad 2017-05-19 av jojjejonas. Antal frågor: 133.
Välj frågor (133)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • to buy Mǎi 买
 • fruit shuǐguǒ 水果
 • apple píngguǒ 苹果
 • jin (weight unit) jīn 斤
 • kilogram gōngjīn 公斤
 • expensive guì 贵
 • Particle: modal le 了
 • Particle: suggestion/request ba 吧
 • how much; how many duōshǎo 多少
 • many; a lot of duō 多
 • few shǎo 少
 • Basic money unit in china kuài 块
 • 10% of one kuai jiǎo 角
 • 1% of one kuai fēn 分
 • also; in addition; still hái 還
 • other biéde 別的
 • orange júzi 橙子
 • how zěnme 怎么
 • to sell mài 卖
 • two liáng 两
 • altogether yígòng 一共
 • give gěi 给
 • give change zhǎo 找
 • afternoon Xiàwǔ 下午
 • morning shàngwǔ 上午
 • library túshūguǎn 图书馆
 • to want to; to wish to yào 要
 • to change; to exchange huàn 换
 • miss xiǎojiě 小姐
 • shop employees yíngyèyuán 营业员
 • RMB rénmínbì 人民币
 • people rénmín 人民
 • hundred bǎi 百
 • thousand qiān 千
 • ten thousand wàn 万
 • US dollar měiyuán 美元
 • Hong Kong dollar gǎngbì 港币
 • Japanese yen rìyuán 日元
 • Euro ōuyuán 欧元
 • to wait děng 等
 • a little while yíhuìr 一会儿
 • mr. ; sir xiānshēng 先生
 • to count shù 数
 • office Bàngōngshì 办公室
 • to work(in an office) bàngōng 办公
 • office worker zhíyuán 职员
 • to look for zhǎo 找
 • in/at zài 在
 • home jiā 家
 • particle:Indicating continuation ne 呢
 • to live zhù 住
 • multi-story building lóu 楼
 • door; gate mén 门
 • room fángjiān 房间
 • number hào 号
 • to know zhīdào 知道
 • telephone diànhuà 电话
 • electricity diàn 电
 • words; speech huà 话
 • number hàomǎ 号码
 • zero líng 零
 • mobile phone shǒujī 手机
 • hand shǒu 手
 • secretary Mìshū 秘书
 • first xiān 先
 • to introduce jièshào 介绍
 • a little while yīxiàr 一下儿
 • classifier used before pople wèi 位
 • professor jiàoshòu 教授
 • principal xiàozhǎng 校长
 • to welcome huānyíng 欢迎
 • overseas student liúxuéshēng 留学生
 • study abroad liúxué 留学
 • also; too; either yě 也
 • we; us wǒmen 我们
 • you (plural) nǐmen 你们
 • they tāmen 他们
 • all / both dōu 都
 • and hé 和
 • two/both liǎ 俩
 • student xuéshēng 学生
 • do not matter méishénme 没什么
 • Classifier used for a tool with a handle bǎ 把
 • Classifier for books běn 本
 • pen bǐ 笔
 • tea cháyè 茶叶
 • dictionary cídiǎn 词典
 • CD guāngpán 光盘
 • black hēi 黑
 • red hóng 红
 • classifier for clothes; article; piece jiàn 件
 • old;used jiù 旧
 • inside lǐ 里
 • have not; not yet méi 没
 • bottle píng 瓶
 • light qīng 轻
 • Daily necessities rìyòngpǐn 日用品
 • water shuǐ 水
 • perfume xiāngshuǐ 香水
 • box xiāngzi 箱子
 • Western medicine xīyào 西药
 • medicine yào 药
 • clothes yīfu 衣服
 • Have yǒu 有
 • rain yǔ 雨
 • umbrella yǔsǎn 雨伞
 • sheet of paper zhāng 张
 • here zhèr 这儿
 • Classifier for pen;pencil zhī 支
 • heavy zhòng 重
 • traditional Chinese medicine zhōngyào 中药
 • (expressing sudden realization) à 啊
 • cup bēi 杯
 • car / viecle chē 车
 • taxi chūzūchē 出租车
 • (classifier) a little diǎnr 点儿
 • just now; a short while ago gāng 刚
 • or háishi 还是
 • (for) a long time hǎojiǔ 好久
 • manager jīnglǐ 经理
 • to open kāi 开
 • Start school kāi xué 开学
 • blue lán 蓝
 • classifier for viecle liàng 辆
 • So-so mǎmahūhū 马马虎虎
 • motorcycle mótuōchē 摩托车
 • auto;car;bus qìchē 汽车
 • Colour yánsè 颜色
 • a little yìdiǎnr 一点儿
 • a little slightly yǒudiǎnr 有点儿
 • bicycle zìxíngchē 自行车
 • recent; in the near future zuìjìn 最近
 • coffe kāfēi 咖啡

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/det-stora-provet.7342465.html

Dela