De uregelmæssige verbers bøjning

Övningen är skapad 2019-06-18 av fannylarsson97. Antal frågor: 97.
Välj frågor (97)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • At bede, beder, bad, har bedt att be
 • at betyde, betyder, betød, har betydet att betyda
 • at bide, bider, bed, har/er bidt att bjuda på
 • at blive, bliver, blev, er blevet att bli
 • at bringe, bringer, bragte, har/er bragt att ta med
 • at bryde, bryder, brød, har/er brudt att bryta
 • at burde, bør, burde, har burdet att böra
 • at byde, byder, bød, har/er budt att erbjuda
 • at bære, bærer, bar, har/er båret att bära
 • at drage, drager, drog, har/er draget att dra
 • at drikke, drikker, drak, har/er drukket att dricka
 • at drive, driver, drev, har/er drevet att köra
 • at dø, dør, døde, er død att dö
 • at falde, falder, faldt, er faldet att falla
 • at fare, farer, fór/farede, har/er faret att fara
 • at finde, finder, fandt, har/er fundet att hitta
 • at findes, findes, fandtes, fandtes att finna
 • at flyde, flyder, flød, har/er flydt att flyta
 • at flyve, flyver, fløj, har/er fløjet att flyga
 • at fnise, fniser, fniste/fnisede/fnes att fnissa
 • at fortryde, fortryder, fortrød, har fortrudt att ångra
 • at fyge, fyger, føg, har/er føget att driva
 • at følge, følger, fulgte, har/er fulgt att följa
 • at få, får, fik, har fået att få
 • at give, giver, gav, har/er givet att ge
 • at gribe, griber, greb, har/er grebet att gripa
 • at græde, græder, græd, har grædt att gråta
 • at gøre, gør, gjorde, har/er gjort att göra
 • at gå, går, gik, har/er gået att gå
 • at have, har, havde, har haft att ha
 • at hedde, hedder, hed, har heddet att heta
 • at hive, hiver, hev, har/er hevet att dra
 • at hjælpe, hjælper, hjalp, har/er hjulpet att hjälpa
 • at holde, holder, holdt, har/er holdt att hålla
 • at hænge, hænger, hang/hængte, har hængt att hänga
 • at klinge har, klinger, klang/klingede, har/er klinget att låta
 • at knibe, kniber, kneb, har knebet att knipa
 • at komme, kommer, kom, er kommet att komma
 • at kunne, kan, kunne, har kunnet att kunna
 • at lade, lader, lod, har ladet/ladt att ladda
 • at le, ler, lo, har leet/let att le
 • at lide, lider, led, har lidt att lida
 • at ligge, ligger,, har ligget att ligga
 • at lyde, lyder, lød, har lydt att låta
 • at lyve, lyver, løj, har løjet att ljuga
 • at lægge, lægger, lagde, har/er lagt att lägga
 • at løbe, løber, løb, har/er løbet att löpa
 • at måtte,, måtte, har måttet att behöva
 • at nyde, nyder, nød, har nydt att njuta av
 • at nyse, nyser, nøs, har nyst att nysa
 • at pibe, piber, pen, har pebet att pipa
 • at rive, river, rev, har/er revet att riva
 • at ryge, ryger, røg, har/er røget att röka
 • at række, rækker, rakte/rækkede, har rakt att räcka
 • at se, ser,, har/er set att se
 • at sidde, sidder, sad, har siddet att sitta
 • at sige, siger, sagde, har/er sagt att säga
 • at skrige, skriger, skreg, har skreget att skrika
 • at skrive, skriver, skrev, har/er skrevet att skriva
 • at skulle, skal, skulle, har skullet att måste
 • at skyde, skyder, skød, har/er skudt att skjuta
 • at skære, skærer, skar, har/er skåret att skära
 • at slide, slider, sled, har/er slidt att slita
 • at slippe, slipper, slap, har/er sluppet att fly
 • at slå, slår, slog, har/er slået att slå
 • at slås, slås, sloges, har sloges att slåss
 • at snige, sniger, sneg, har sneget att smyga
 • at sove, sover, sov, har sovet att sova
 • at springe, springer, sprang, har/er sprunget att springa
 • at spørge, spørger, spurgte, har spurgt att fråga
 • at stå, står, stod, er stået att stå
 • at stige, stiger, steg, er steget att stiga
 • at stikke, stikker, stak, har/er stukket att hålla fast
 • at stinke, stinker, stank, har stinket att stinka
 • at stjæle, stjæler, stjal, har/er stjålet att stjäla
 • at stride, strider, stred, har stridit att kämpa
 • at svide, svider, sved, har svedet att svida
 • at svige, sviger, sveg, har sveget att svika
 • at synes, synes, syntes, har syntes att synas
 • at synge, synger, sang, har sunget att sjunga
 • at synke, synker, sank, har/er sunket att sjunka
 • at sælge, sælger, solgte, har/er solgt att sälja
 • at sætte, sætter, satte, har/er sat att sätta
 • at tage, tager, tog, har taget att ta
 • at tie, tier, tav, har diet att tiga
 • at træffe, træffer, traf, har truffet att träffa
 • at turde, tør, turde, har turdet att våga
 • at tvinge, tvinger, tvang, har/er tvunget att tvinga
 • at tælle, tæller, talte, har/er talt att räkna
 • at vide, ved, vidste, har vidst att veta
 • at ville, vil, ville, har villet att ska (vilja)
 • at vinde, vinder, vandt, har/er vundet att vinna
 • at vride, vrider, vred, har/er vredet att vrida
 • at vække, vækker, vækkede/vakte, har vækket/vakt att väcka
 • at vælge, vælger, valgte, har valgt att välja
 • at være, er, var, har været att vara
 • at æde, æder, åd, har ædt att äta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/de-uregelmassige-verbers-bojning.9100425.html

Dela