Bokföring begrepps prov

Övningen är skapad 2019-06-09 av Linusgabrielsson. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bokföring registrering av affärshändelse som sker manuellt eller dator
 • dubbel bokföring ett system där varje affärshändelser bokförs i debet o kredit
 • affärshändelser ekonomisk transaktion som påverkar företagets ekonomiska ställning
 • finansiella händelser händelser som endast på verkar företagets tillgångar, eget kapital eller skulder
 • inkomster ersättning för såld vara eller tjänst
 • utgifter anskaffningspris för en resurs
 • eget kapital tillgångar, skulder, dvs ägarens del av företagets tillgångar
 • kundfodringar kundens obetalda fakturor
 • leverantörsskulder obetalda fakturor från leverantören
 • konto ett slag av tillgång, skuld, inkomst eller utgift, även behållningen hos en bank
 • balanskonto tillgångs och skuldkonto
 • resultatkonto inkomst och utgift konto
 • resultatrapport uppställning som visar intäkter, kostnader och resultat av för en period
 • balansrapport visar den ekonomiska ställningen vid en tidpunkt
 • debet vänster sida av ett konto
 • kredit högersida av ett konto
 • regler vid dubbelbokföring varje affärshändelse måste registreras på minst två konton
 • kontoplan förteckning över konton vanligen också kontonummer
 • kontering välja konton för en affärshändelse
 • huvudbokföring registrering av affärshändelser i datumordning
 • verifikation underlag som styrker och visar hur en affärshändelse går till
 • girera överföra
 • dagskassa dagens kontantförsäljning
 • tvärkontroll summan av alla debet kolumnernas summor ska vara lika stor som kredits totala kolumners summa
 • årsbokslut avslutning av ett företagsbokföring för ett år i en resultaträkning och en balansräkning
 • räkenskapsår den period som ett företags bokföring omfattar och som avslutas i ett bokslut
 • kalenderår 1 januari till 31 december
 • brutet räkenskapsår 12 månader från vilken månad som helst
 • bokföringslagen (BFL) en lag som bevisar hur företaget ska bokföra korrekt och hur det ska redovisas

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bokforing-begrepps-prov.9098951.html

Dela