Begrepp privatjuridik

Övningen är skapad 2018-11-04 av anjoh_01. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sakframställning kärandes inledning och yrkande som inleder rättegången
 • tredsgudom dom som faller då ena parten i en rättegång uteblir
 • högsta förvaltningsdomstolen dit överklagar man från kammarrätt
 • ombud kallas kärandes biträde vid tvistemål
 • försvarare kallas målsägandes biträde vid brottmål
 • brottmål rättegångsmål där grunden för talan är tex misshandel
 • svarande den part mot vilken talan riktas i ett tvistemål
 • mark och miljödomstolar hanterar mål avs tex miljöfarlig verksamhet
 • stämningsansökan lämnas in av kärande och drar igång en rättegång
 • högsta domstolen högsta instans i de allmänna domstolarna
 • huvudförhandling annat ord för rättegång
 • sista sammanfattningen som bägge parter gör i rättegångens slutskede slutplädering
 • annat ord för tvistemål civilmål
 • dom från tex HD som kan användas som rättskälla prejudikat
 • förvaltningsdomstolar dessa domstolar löser konflikt mellan den enskilde och det det allmänna som stat och kommun
 • nämndeman korrekt term för lekmannadomare
 • första instansen i de allmänna domstolarna tingsrätten
 • enskild överläggning något domarna håller innan dom avkunnas
 • dit överklagas dom i förvaltningsrätt kammarrätt
 • dagsböter mål vid allmän domstol som rör civilrättsliga anspråk som krav på betalning
 • opartisk ska en domstol vara enligt artikel 6 i europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna
 • yrkande hur man vill att tingsrätten ska döma
 • justitiekanslern regeringens högsta juridiska ombudsman jk bevakar statens rätt.
 • justitieombudsmannen myndighet som övervakar andra myndigheter inom stat och kommun
 • rättsubjekt den som är ansvarig för sina handlingar juridiska och fysiska personer
 • I vilken ordning används rättskällorna? 1 lagar, förordningar och föreskrifter 2 prejudicerande domar 3 förarbeten 4 andra normer 5 sedvana 6 doktrin
 • Vilka är grundlagarna succesionsordningen, regeringsformen, yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsgrundlagen
 • konsumentombudsmannen bevakar konsumentens ställning i samhället
 • elektriskfotboja en form av fängelsestraff
 • överklaga kan man göra om man inte är nöjd med domen
 • luxemburg där ligger eu-domstolen
 • åklagare den som väcker åtal
 • kriminalvårdsanstalt annat ord för fängelse
 • vinner lagakraft gör domen om ingen överklagar
 • samhällstjänst form av straff där man arbetar för tex en ideell organisation
 • offtentligrätten där hittar man lagar som styr hur en rättegång ska gå till
 • vem är ytterst ansvarig för rättsväsendets alla aktörer justitiekanslern
 • tar upp brott mot de mänskliga rättigheterna europadomstolen
 • påföljd annat ord för straff
 • villkorlig dom dom som innebär att den dömde får två års prövotid
 • eu domstolen dit kan eus medborgare vända sig för att få prövat om det egna landets domstolar följt eu-direktiv och förordningar
 • kriminalvård kriminalvårdsanstalt, elektroniskfotboja och övervakning är alla exempel på
 • övervakning kompletterar ofta utdömd skyddstillsyn

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/begrepp-privatjuridik.8632293.html

Dela