Associationsrätt 2

Övningen är skapad 2020-01-14 av olleholmstrom. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Kompanjoner Delägare som tillsammans driver ett företag.
 • Komplementär De delägare som har störst risk och ansvarar fullt ut i ett kommanditbolag.
 • Konkurs När det är helt kört och utsiktslöst för en fysisk eller juridisk person att betala sina skulder. Alla tillgångarna samlas ihop och delas ut till borgenärerna enligt förmånsrättslagen. Företaget likvideras men det vore grymt att likvidera en fysisk person som därmed får leva vidare trots detta.
 • Kooperativ En form av ekonomisk samverkan, där medlemmarna både äger och driver verksamheten, kan drivas i olika företagsformer men vanligast är den ekonomiska föreningen.
 • Konsortium En sammanslutning av personer eller företag för ett gemensamt syfte.
 • Kontrollbalansräkning Något som måste göras om halva aktiekapitalet har förbrukats för att förhindra att det blir för stora förluster för dem som har lånat ut pengar till ett företag som går i konkurs.
 • Lagerbolag Ett bolag som startats utan att fyllas med något i avsikt att säljas till andra som har bråttom när de ska starta sitt företag.
 • Likvidation Ett avslut på en juridisk person som innebär att det företaget inte längre finns. Ett eventuellt överskott efter att man betalt skulderna delas mellan ägarna.
 • Nyemission När ett aktiebolag säljer fler aktier i sitt bolag.
 • Näringsfrihet Det är i princip fritt fram att starta företag för vem som helst (om man är gammal nog och inte är dömd för näringsförbud som kan bli följd vid ekonomisk brottslighet).
 • Näringsidkare Företagare.
 • Permutation En ändring av en stiftelses föreskrifter/stadgar om hur den ska skötas och till vilket ändamål den finns till för.
 • Prisbasbelopp Används för att slippa ändra i alla lagar som innehåller något penningbelopp. Beloppet justeras varje år med inflationen. 2012 var det 44 000 kr. Exempel på saker som justeras enligt detta belopp är hur mycket som maximal får utbetalas i statlig lönegaranti.
 • Privat aktiebolag Ska ha minst 50 000 kr i aktiekapital, får inte sprida aktier via till exempel annonsering och får ha max 200 person som tecknar sig för aktier.
 • Prokurist En person som har handelsfullmakt som innebär att personen kan företräda företaget i allt som gäller företagets näringsverksamhet utom att sälja/köpa fastigheter. Enklast är att registrera fullmakten hos Bolagsverket.
 • Rent ideell förening När det inte finns några inslag av ekonomisk nytta för medlemmarna eller ekonomisk verksamhet.
 • Revisorer Ansvarar för att granska bokföringen och bokslutet är korrekta i de företag som de är anlitade.
 • Revisionsberättelse En del av årsredovisningen där revisorn visar sin granskning av bokföringen och vad han kommit fram till.
 • Rättshandling När man gör något som får en rättslig följd, man blir till exempel bunden av att hålla ett avtal.
 • Rättskapacitet Samma sak som rättsförmåga. Personer som har detta har rättigheter och skyldigheter.
 • Rättslig handlingsförmåga Får en människa när den är myndig och en juridisk person oftast i samband med registrering, då kan man till exempel ingå avtal.
 • Rättssubjekt Fysisk eller juridisk person som har rättigheter och skyldigheter, det vill säga har rättsförmåga.
 • Sociala avgifter Avgifter som företaget betalar till staten för att de har betalat ut lön. Dessa avgifter finansierar pensioner och sjukförsäkring.
 • Solidariskt betalningsansvar Innebär att man är betalningsskyldig för allt och sedan i sin tur får begära betalning av sina kompanjoner. Det är dock svårt att lugga en flintskallig som Kronofogden sa, vilket innebär att om du har fattiga kompanjoner så är det du som kommer få betala allt.
 • Stadgar Regler som behövs upprättas när man ska till exempel starta en förening eller en stiftelse.
 • Stiftare Den som startar ett aktiebolag.
 • Stiftelseurkund Dokument som visar information om själva bildandet i ett aktiebolag (hur många aktier, hur mycket en aktie är värd mm).
 • Styrelse De ansvariga för bolagets affärer som kan bli skadeståndsskyldiga om de missköter sitt uppdrag. De består av minst en ledamot som dessutom i enmansaktiebolag även är VD. Det är bra för företaget om de ansvariga består av erfarna personer med olika kontaktnät och kunskaper.
 • Suppleant Kan man säga är vikarie för den ordinarie styrelseledamot som inte kan sköta sitt uppdrag av olika skäl. (Exempelvis magsjuk).
 • Tvingande lagstiftning Lag som inte går att avtala bort, måste alltid följas.
 • Urkund Ett dokument som är bevis för något, exempelvis skuldebrev, intyg, bolagsordning, avtal eller ett protokoll.
 • Årsredovisning Innehåller en verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, balans- och resultaträkning och summerar affärshändelserna för ett år i företaget.
 • Överskott Vinst, avkastning.
 • Överskottsutdelning Utdelning till medlemmarna i den ekonomiska föreningen.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/associationsratt-2.9545937.html

Dela