Antikens latin & ord

Övningen är skapad 2019-10-07 av FeliciaEnglund. Antal frågor: 210.
Välj frågor (210)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hybris stöddighet, övermod
 • arkipelag skärgård, övärld
 • epitet stående beteckning
 • retorik konsten att tala, läran om talekonsten
 • aristoi aristokrat, överklass
 • aristokrat överklass
 • tradera muntligt/skriftligt förmedla t.ex sagor mellan generationer
 • epos berättelse, längre berättelse på vers, berättelsehop
 • epiker skrivare av epos
 • Hellas Grekland
 • Illion grekiska för Troja
 • synsk förmåga att se in i framtiden
 • genre klassificering, sort, typ
 • epik berättande litteratur
 • lyrik poesi som reciteras med lyran
 • dramatik drama, skådespel
 • promiskuös strulade omkring, sexuellt frisläppt
 • Sisyfosarbete omöjlig, evighetsarbete
 • nea polis (Neapel) nya staden
 • Krösus rik människa
 • Midas framgångsrik person
 • amazon krigare
 • Akilles häl en persons svaga punkt
 • nymf gudomligt kvinnoväsen
 • lyra stränginstrument som spelades till poesi
 • ouevre, opus verk
 • en face framifrån
 • profan världslig
 • sakral kyrklig
 • stadsstat stad och närmaste jordbruksbyggden
 • nemesis hämnande makt
 • Olympen högsta berg i Grekland där gudarna bodde
 • cv levnadsbeskrivning
 • aqua vitae livets vatten (a)
 • whiskey livetsvatten (w)
 • examen rigorosum strängt förhör
 • vespasianer latriner
 • terra firma fast/känd mark
 • terra incognita okänd mark
 • terra mark
 • post festum försent (efter festen)
 • in absurdum til det orimliga
 • lapsus memoriae minnesfel
 • in absentia i sin frånvaro
 • sens moral lärdom
 • gymnasium idrottsplats
 • gymnos naken
 • överlöpare, kvissling förrädare
 • dialektik hitta sanning genom frågor
 • empiri erfarenhet & sinnesintryck
 • Nestor äldsta i gruppen
 • Adonis vacker yngling, mkt fåfäng
 • spartanskt viljan och förmågan att leva enkelt och att uthärda strapatser utan att klaga
 • tragör tragedi skrivare
 • oidipus komplex söner som hatar far men älskar mor
 • elektra komplex döttrar som hatar mor men älskar far
 • skådespel teaterföreställning; underhållning och religiös fest
 • triologi tre tragedier som utvecklade samma handling
 • tragedi sorgespel dvs skådespel som slutar sorgligt
 • katharsis rening av själen
 • sfinx odjur i kvinnogestalt
 • amor vincit omnia kärlek övervinner allt
 • obscen oanständig
 • musa beskyddare av viss konst
 • museoin musernas boning
 • kanoniserad helgonförklarad
 • kleptoman ta saker från andra
 • hierki rangordning
 • mare nostrum vårt hav (medelhavet)
 • punier kartagher
 • patricier överklassare, aristokrat
 • alea iacta est the point of no return
 • retoriker utövare av talekonsten
 • logograf talskrivare
 • orator verklig talare
 • vir bonus bra man ~ allmänbildad m kunskap inom filosofi
 • konsul högste ämbetsman i Rom
 • Florens den blomstrande (s)
 • Florida den blomstrande (a)
 • Nederländerna stora delar av landet är under havet
 • Oxford vadställe för oxar
 • Schweinfurt vadställe för grisar
 • Transsylvanien på andra sidan skogen
 • Uncle Sam United States of America
 • Argentina silverlandet
 • Grötö stenig ö
 • Käringö sjömärke ö
 • Gevalia Gävle
 • Orienten österlandet, den uppgående solens land
 • Occidenten västerlandet, den nergående solens land
 • permafrost evig tjäle
 • Equador ekvatorn
 • Ukraina gräsnland ~ "lill Ryssland"
 • Newfoundland nyfunna landet
 • Lago di Garda vaktens sjö
 • Köln koloni (ty)
 • Colonia koloni (lat)
 • Scania Skåne
 • Venezuela lilla Venedig
 • Casablanca vita huset
 • Europa solnedgångens land
 • hexameter klassiska versmått som Homeros använde
 • tips to insure promptness, försäkra sig om snabbhet
 • repititio est mater studiorum repetition är kunskapens moder
 • mater moder
 • pater fader
 • patriarkat män styrd population
 • matriarkat kvinno styrd population
 • A.D. Anno Domini, i herrans år
 • antecedentia någons föregående liv
 • Arslonga, vita brevis konsten är lång, livet är kort
 • credit beröm, erkännande
 • curator någon som tar hand om något
 • de mortuis nihil nisi bene om de döda, inget annat än gott
 • divide et impera söndra och härska
 • persona grata önskvärd person
 • pro patria för fosterlandet
 • prosit må det gagna dig
 • sancta simplicitas heliga enfald
 • senior äldre
 • silentium tystnad
 • salve goddag
 • terror väcka skräck
 • vice versa tvärtom
 • veto jag förbjuder
 • per capita per huvud
 • caput huvud
 • a.m. = anti meridiem före middagen
 • p.m. = post meridiem efter middagen
 • Memento mori Kom ihåg att du ska dö
 • pro primo för det första
 • por secundo för det tredje
 • pecunia non olet pengar luktar inte
 • pecuniär pengar
 • automobiles självrörlig
 • masochist ngn som gillar att plåga sig själv
 • sadist ngn som gillar att plåga andra
 • magnum opus största verk
 • plain-air frilufts måleri
 • mecenat en supporter, stöttare
 • usurpator inkräktare
 • spartanskt viljan och förmågan att leva enkelt och utleva strapatser utan att klaga
 • veni, vidi, vici jag kom, jag såg, jag erövrade
 • plebej underklass
 • split oenighet
 • hellenism grekisk kultur
 • recitera läsa upp
 • mångförslagen många idéer, listig
 • talträngd pratsam
 • bacchanal fest med mkt alkohol
 • parat beredd
 • pensum läxa, uppgift
 • emeritus pensionerad manlig rektor, professor, biskop
 • vita vinum est vin är livet
 • manus manum lavat ena handen tvättar andra
 • alludera anspela
 • heliocentrisk solen i centrum
 • geocentrisk jorden i centrum
 • antites retorisk stilfigur, t.ex dag & natt, liv & död
 • höviskt artigt, vid hovet
 • poetik lärobok för författare
 • logos lära
 • teologi läran om gud
 • biologi läran om livet
 • geologi läran om jorden
 • persona non grata utvisad, oönskad
 • överlöpare, quisling förrädare
 • capo di tutti capi överhuvud
 • diminutiv förminskande
 • nihil sub sole novum inte ett nytt under solen
 • noli me tangere rör mig ej
 • nulla regula sine exceptione ingen regel utan undantag
 • in extenso i sin helhet
 • nota bene märk väl
 • in flagranti på bar gärning
 • examen rigorosum strängt förhör
 • lapsus memoriae minnesfel
 • in absurdum till det orimliga
 • mens sava in carpore sano en sund själ i en sund kropp
 • pax vobiscum bevare frid inom dig
 • carpe diem fånga dagen
 • alma mater skola
 • hesitare tveka
 • obstinatus envis
 • insular ö
 • emerita personerad kvinnlig professor, rektor, biskop
 • expatrierad landsförvisad
 • repatriering återvändning till hemland
 • patient den som lider
 • trankille den lugne
 • helios sol
 • grafein att skriva
 • grafolog utreder ens personlighet baserat på handstil
 • ornitologi läran om fåglar
 • teologi läran om gudar
 • biologi läran om livet
 • limes gräns
 • hesitera tveka
 • persona non grata utvisad person (ej önskvärd person)
 • pax fred
 • in absentia i sin frånvaro
 • sens moral lärdom
 • olympiad 4 års period efter OS
 • deus ex machina gud i maskineriet ~ oväntat gud ingripande
 • tragedi sorgespel
 • hierarki rangordning
 • punier karthager
 • usurpator inkräktare
 • in medias res mitt i handlingen
 • metamorfoser förvandlingar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/antikens-latin-ord.8939323.html

Dela