Anatomitentan

Övningen är skapad 2012-09-14 av ancat76. Antal frågor: 99.
Välj frågor (99)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad är matsmältningsorganens uppgift? uppta födoämnen och sönderdela dem
 • Vilka olika matspjälkningsorgan finns det? munnen, svalget, matstrupen, magsäcken, tunntarmen, tjocktarmen, ändtarmen, analkanalen
 • Näringsämen sugs upp av ___________ och ___________ genom matsmältningskanalens slemhinna blodet, lymfan
 • Förutom att uppta födoämnen, sönderdela dem, sug upp näringämnen kan matsmältningsorganen även....? transportera bort onytta beståndsdelar
 • Hur lång är matsmälningsapparaten? ca 7m
 • Vilka är de körtlar som hjälper till i matsmältningen? spottkörtlarna, levern, gallblåsan, bukspottskörteln
 • Vad bildas i bukspottskörteln? bukspott, hormoner
 • Vilka hormoner bildas i bukspottskörteln? insulin, glukagon
 • Bukspott innehåller enzymer. Vad är dess uppgift? hjälpa till ved nedbrytning av maten
 • Varför är insulin och glukagon viktigt? håller kroppens sockerbalans på rätt nivå
 • Hur många liter bukspott bildas det per dygn 1, 5-2 liter
 • Bikarbonatet i bukspottet har som uppgift? neutralisera syran från magsäcken
 • Leverns viktigaste funktioner? reglera ämnesomsättningen, producera galla och kolesterol, lagra vitaminer och järn, reglera blodsockernivån, ta hand om gifter, blodreservoar, renar blodet, bildar protein till blodet, bilda blod till foster
 • Vad är galla? kroppsvätska som bildas av levern
 • Var lagras gallsyran? i gallblåsan
 • Från gallblåsan går gallsyran in i? tunntarmen
 • Gallsalter i gallsyran kan göra vad? emulgera fettyror
 • Vad betyder det att fettsyror emulgeras? fettets ytspänning bryts och fettsyran löses i vatten och bildar små fettdroppar
 • Vad är lipaser? fettupplösande enzymer
 • Vilka delar består tunntarmen utav tolvfingertarmen (duodeum), tomtarmen (jejunum), krumtarmen (ileum)
 • Vad är tunntarmens uppgift? fortsätta sönderdela födan och ta upp vatten och näring
 • Vilka delar består tjocktarmen utav? blindtarmen (caecum), det maskfromiga bihanget (appedix veriformis), colon
 • Vad är tjocktarmens uppgift? lagra avfallsprodukter, återföra vatten från tarmen till blodomloppet, reglera vätskebalansen, absorbera vitaminer
 • Vilka hormonproducerande körtlar finns det? hypofysen, sköldkörteln, bisköldkörteln, binjurarna, bukspottskörteln, äggstockar, testiklar, gastrointestinalkanalen, njurarna, tallkottkörteln
 • Nämn två hormon från hypofysen. tillväxthormon, prolaktin
 • Vad är tillväxthormonets uppgift? stimulera tillväxt, öka ämnesomsättning
 • Vad är prolatkinets uppgift? stimulera mjölkörtlarna
 • Nämn två hormoner från sköldkörteln Tyroxin T3, Tyroxin T4
 • Vad har tyroxin T3 för uppgift? ökar ämnesomsättningen, kroppens tillväxt och utveckling
 • Vad har tyrpxin T4 för uppgift? förstadie till tyroxin T3
 • Nämn ett hormon från bisköldskörteln? parathormon
 • Vad är parathormonets uppgift ökar mängden kalcium, minskar fosfat i blodet genom att påverka skelettet, tarmarna och njurarna
 • Två hormoner från binjurarna glukokorikoider, adrenalin
 • Vad är ett annat namn för glukokortikoider? kortisol
 • Vad är kortison? ett innaktivt förstadium till kortisol
 • Vad är hormonet glukokortikoiders uppgift? reglera omsättning av socker, fett och protein, hämmar infammationer och allergier
 • Vad är adrenalinets uppgit? aktivera kroppen i stressitutationer
 • Hur påverkar adrenalinet oss? blodtryck och puls sstiger, blodsockret ökar, luftrörern vidgas, pupillerna blir större
 • Nämn två hormoner från bukspottskörteln. insulin, glukagon
 • Insulinets uppgift för vårt blod? öka upptaget och lagring av socker i cellerna vilket gör att mängden socker i blodet minskar.
 • Insulinet jobbar även för cellerna. Förklara. ökar cellernas upptag av nedbrutna proteiner och lagring av fett
 • Vad är glukagonets uppgift? öka blodet koncentraion av socker
 • ____minskar sockret i blodet och _____ökar sockret i blodet insulin, glukagon
 • Vilka hormoner producerar i äggstockarna? östrogen, progesteron
 • Äggstockarna bildar även mindre mängdera av manliga könshormonet? Vad heter detta hormon? testosteron
 • Vilket hormon produceras i testiklarna testosteron
 • I vår mag- och tarmkanal bildas det också hormoner. Vilka? gastrin, sekretin, kolecystokinin
 • Vad har hormonet gastrin för uppgift? ökar produktion av saltsyra i magsäcken
 • Vad har hormonet sektrin för uppgift? ökar produktionen av basiskt sekret från levern och bukspottskörteln
 • Vad har hormonet kolecystokinin för uppgift? påverka flödet av galla och bukspott
 • Vilka hormoner bilas i våra njurar? renin, erytropoetin
 • Hormonet renin bilas i njurarna. Vad är dess uppgift? stimulerar binjurebarken att bilda hormonet aldosteron, höjer blodtrycket
 • Hormonet ertytropoetin bilas i njurarna. Vad är dess uppgift? hormonet bildar röda blodkroppar
 • Vad händer i njurarna när syrenivån i blodet minska njurarna bildar mer erytropoetin vilket leder till att fler röda blodkroppar bildas
 • Ett hormon från tallkottkörteln Meltonin
 • Vilken nytta har vi av hormonet melatonin styr vår dygnsrytm
 • Nämn några saker som påverkar hormonproduktionen i vår kropp. andra hormoner, koncentration av joner, näringsämnen och kemiska ämnen i plasma, nervcellernas signaler, miljöförändringar som temperatur och ljus, sjukdomar
 • Hur stor är en njure 10-12cm
 • Hur mycket väger en njure? 150g
 • Den inbuktande delen av njuren kallas? njurporten
 • Vad utgår från njurporten? urinledare
 • Vad är njurarnas uppgift? bilda urin och gör då av med restprodukter som inte behövs. Reglerar urinens volyn, salthet och surhetsgrad, bildar hormoner, reglerar blodtryck, bildar röda blodkroppar, tillverkar glukos, aktivera d-vitamin
 • Vad betyder miktion? urinera
 • Hur går det till vi tömning av urinblåsan? receptorer i blåsväggen reagerar, signaler till miktionscentrum, blåsväggarna drar ihop sig och inre sfikter öppnas, hjärnans signaler styr den yttre sfinktern, urinen rinner ut
 • vilka organ finns i det lymfatiska systemet? lymfkrtlar, mjölten, brässen, övrig lymfatisk vävnad.
 • Vad räknas till "övrig lymfatisk vävnad" halsmandlar, tonsillerna
 • Vad är lymfsystemets uppgift? skyddar mot infektioner
 • I ett nätverk av lymfkärl transporteras en vätska som kallas? lymfa
 • Vad består lymfan utav? överskottsvätska som finns mellan cellerna
 • Hur många liter lymfa bildas per dygn 2-4 liter
 • Finns det lymfsystem i hjärnan? nej
 • Vad är lymfsystemets uppgifter förutom att bekämna infektion? avlägsna gamla, skadade och främmande celler, transportera lymfa från vävnadsvätska till blodet, transportera fett från tunntarmen till blodet i form av små fettdroppar som sedan sugs upp av lymfkärlen
 • Vad är hudens uppgift? skyddar mot bakterier och virus, håller kroppstemperaturen på rätt nivå, förhindrar vätskeförlust, utsöndar vatten och salter, lagrar vätska och fett, skyddar mot ultraviolett strålning, bildar d-vitamin, sinnesorgan, signaler till omgivningen
 • Vilka delar består nervsystemet av? hjärnan, ryggmärgen, nerverna
 • Vår hjärna består av tre delar? Vilka? storhjärnan, hjärnstammen, lillhjärnan
 • Hur stor är storhjärnan i förhållande till hjärnans totalvikt? nästan 90% av totalvikten
 • Storhjärnan delas upp i två halvor. Varje halva kallas för? hemisfär
 • Vad heter hjärnans olika delar? pannlob, hjässlob, tinningslob, nacklob
 • Var sitter rörelsecentrumet? i pannlobens bark
 • Vad är pannlobsbarkens yppgift? kontrollerar all viljestyrda muskelrörelser
 • Var i hjärnan sitter den del som gör att vi kan ha känslor och känna smak? i hjässloben
 • Var i hjärnan sitter centrat för hörsel och lukt? i tinningsloben
 • Var i hjärnan sitter vårt syncentrum? i nackloben
 • Hjärnstammens upgift? styr anding, blodtryck, puls, hormonsystemet, hjärtverkasamhet, kroppstemperaturen, ämnesomsättning
 • Lillhjärnans uppgit? viktig för balans och rörelse
 • För att vi skall kuna utföra vissa röresler mera finstämt, vilka delar av hjärnan måst då sammarbete? lillhjärnan och storhjärnan
 • Det finns tre olika hjärnhinnor. Vilka? (utifrån-innåt) hårda hjärnhinnan, spindelvävshinnan, mjuka hjärnhinnan
 • Berätta om hårda hjärnhinnan. ligger ytterst, kraftig, täcker skallens insida och går ner som en vägg mellan storhjärnan och lillhjärnan, bildar stöd över lillhjärnan, består av två skikt, där löper stora vener
 • Berätta om spindelvävshinnan. mellersta hjärnhinnan, spindeltrådstunn, utskott förenar den med innersta hjärnhinnan, i mellanrummet mellan spindelvävshinnan och inre innan finns hjärn-ryggmärgsvätska, stora artärer
 • berätta om mjuka hjärnhinnan. innerst, följer hjärnans yta, hjärnans blodkärl omsluta av hinnan
 • Varför är ryggmärgsnerverna så viktiga leder information till och från hjärnan
 • Vad menas med det autonoma nervsystemen? nerver som styr signaler som vi inte själv kan påverka med viljan
 • Ge ett exempel på ett organ som styrs av autonoma nervsystemet hjärtat
 • Det autonoma nervsystemet består av två delar. Vilka? sympatsika nervsystemet, parasysmpatiska nervsystemet
 • Förutom hjärtats funktion styr det autonoma nersystemet? andningen, blodtryck, mag- tarmkanalen, förmågan att kissa, könsorganens funktion
 • Vad gör det sympatiska nerverna? får andningen och hjärtslagen att öka vid fysisk ansträngning
 • Vad gör de parasysmatiska nerverna? dämpar pulsen och andetag t.ex efter fysisk ansträngning
 • Vad menas med motoriska nervbanor nervbanor från hjärnan till musklerna. förmedlar rörelser från pannloben
 • Vad menas med sensoriska nervbanor? nervbanor från kroppen till hjärnan. en del av sinnesorganet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/anatomitentan.2148875.html

Dela