Anatomi Latin

Övningen är skapad 2018-12-05 av josey97. Antal frågor: 176.
Välj frågor (176)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Cranium Skalle
 • Columna vertebralis Kotpelare
 • Vertebrae cervicales (C) Halskotor
 • Vertebrae thoracicae (T) Bröstkotor
 • Vertebrae lumbales (L) Ländkotor
 • Thorax Bröstkorg
 • Costae Revben
 • Sternum Bröstben
 • Scapula Nyckelben
 • Os sacrum (S) Korsben
 • Vertebrae caudales (Ca) Svanskotor
 • Scapula Bogblad
 • Humerus Överarmsben
 • Radius Underarmsben
 • Ossa carpi Karpelben
 • Ossa metacarpalia Metakarpalben
 • Ulna Armbågsben
 • Ossa digitorum manus Fingerben
 • Pelvis Bäcken
 • Femur Lårben
 • Patella Knäskål
 • Ossa tarsi Halsben
 • Ossa metatarsalia Mellanfotsben, metatarsalben
 • Tibia Skankben
 • Ossa digitorum pedis Tåben
 • Fibula Vadben
 • Nasus Nos
 • Cavum nasi Näshåla
 • Septum nasi Nässkiljevägg
 • Conchae nasales Näsmusslor
 • Larynx Struphuvud
 • Sinus paranasales Bihålor
 • Cavum thoracis Brösthåla
 • Trachea Luftstrupen
 • Mediastinum "Vägg" som delar brösthålan i två halvor
 • Pleura Brösthinna
 • Cor Hjärta
 • Diaphragma Mellangärde
 • Pulmones Lungor
 • Bronchi lobares Luftrör
 • Bronchuli Små luftrör
 • Sacculi alveolares Lungblåsor
 • Pericardium Dubbelbladig hjärtsäck
 • Myocardium Hjärtmuskeln
 • Atrium dextrum Höger förmak
 • Aorta Stora kroppspulsådern
 • Atrium sinistrum Vänster förmak
 • Valva tricuspidalis Segelklaffar mellan höger förmak och kammare = Trikuspidalisklaffar
 • Valva trunci pulmonalis Lungartärens fickklaffar (semilunarklaffar)
 • Valva bicuspidalis Segelklaffar mellan vänster förmak och kammare = Mitralisklaffar
 • Valva aortae Stora kroppspulsåderns fickklaffar (semilunarklaffar)
 • Ventriculus dexter Höger kammare
 • Ventriculus sinister Vänster kammare
 • Truncus pulmonalis Lungartären
 • Truncus brachiocephalicus Framben-o huvudpulsåder
 • A. subclavia Frambenets artär
 • Aa. carotis communis dexter et sinister Höger och vänster sidas halspulsorder
 • Vv. cava cranialis et caudalis Främre och bakre hålvenen
 • Aa. testicularis/ovarica Könskörtelartärer hanliga/honliga
 • A. femoralis Lårartär
 • V. jugularis Halsvenen
 • V. cephalica Frambenets ven
 • Vv. testicularis/ovarica Könskörtelvenen hanliga/honliga
 • V. portae Portaven
 • Thymus Brässen
 • Tonsilla palatina Halsmandel
 • lnn. mandibulares Lymfknotor
 • lnn. cervicales superficiales Boglymfknutor
 • lnn. poplitei Knälymfknutor
 • Lien Mjälten
 • Cavum oris Munhåla
 • Dentes Tänder
 • Dentes incisivi (I) Framtänder
 • Dentes canini (C) Hörntand
 • Dentes premolares (P) Främre kindtänder
 • Dentes molares (M) Bakre kindtänder
 • Corona dentis Tandkrona
 • Radix dentis Tandrot
 • Cervix dentis Tandhals
 • Pulpa dentis Tandpulpa
 • Canalis radicis dentis Rotkanal
 • Alveoli dentales Tandfack i käkbenet
 • Dd: Hund 3 1 3 Katt 3 1 3 Dp: Hund 3 1 4 2 Katt 3 1 3 1 I överkäken
 • Hund: 3 1 3 Katt: 3 1 2 Hund: 3 1 4 3 Katt: 3 1 2 1 I underkäken
 • Lingua Tunga
 • Palatum durum Hårda gommen
 • Palatum molle Mjuka gommen
 • Gl. parotis Öronspottkörtel
 • Gl. mandibularis Käkspottkörtel
 • Gll. sublinguales Spottkörtlar under tungan
 • Pharynx Svalg
 • Esophagus Foderstrupe
 • Peritoneum Bukhinna
 • Linea alba Bukväggens mittlinje, vita linjen
 • Ventriculus Magsäck
 • Duodenum Tolvfingertarmen
 • Jejunum Tunntarmens huvuddel
 • Ileum Sista delen av tunntarmen
 • Cecum Blindtarm
 • Colon Egentlig tjocktarm
 • Rectum Ändtarmen
 • Anus Ändtarmsmynning
 • Sinus paranalis Analsäck
 • Glandulae sinus paranales Analkörtlar
 • Hepar Lever
 • Vesica fellea Gallblåsa
 • Pancreas Bukspottkörtel
 • Ren Njure
 • Cortex renis Njurbark
 • Medulla renis Njurmärg
 • Pelvis renalis Njurbäcken
 • Ureter Urinledare
 • Vesica urinaria Urinblåsa
 • Urethra Urinrör
 • Ovarium Äggstock
 • Folliculi ovarici Äggblåsor/folliklar
 • Corpus luteum Gulkropp
 • Tuba uterina Äggledare
 • Uterus Livmoder
 • Cornua uteri Livmoderhorn
 • Corpus uteri Livmoderkropp
 • Cervix uteri Livmoderhals
 • Vagina Slida
 • Vestibulum vaginae Slidans förgård
 • Vulva Blygt
 • Mamma (sing) Mjölkkörtel
 • Scrotum Pung
 • Tunica vaginalis Utbuktning av bukhinnan som bildar glatta ytor (serös hinna) i pungsäcken och sädessträngskanalen
 • Tunica vaginalis parietalis Pungsäckens serösa hinnas parietala blad, dvs mot pungväggens insida och i sädessträngskanalen (canalis vaginalis). Hinnan är kontinuerlig med parietala peritoneum.
 • Tunica vaginalis visceralis Pungsäckens serösa hinnas viscerala blad, dvs på ytan av testikeln, bitestikeln och strukturer i sädes- strängen. Kontinuerlig med viscerala peritoneum
 • Cavum vaginale Hålrummet mellan pungens vägg och testikeln. Har förbindelse med bukhålan via canalis vaginalis
 • Canalis vaginalis Sädessträngskanal, dvs mellan tunica vaginalis parietala och viscerala blad, från bukhåla till cavum vaginale.
 • Testis Testikel
 • Epididymis Bitestikel
 • Canalis inguinalis Ljumskkanal/inguinalkanal = öppning i bukmuskulaturen i form av en smal spalt
 • Funiculus spermaticus Sädessträng/funikel
 • Ductus deferens Sädesledare
 • Glandula prostata Blåshalskörtel
 • Preputium Förhud
 • Penis Penis
 • Os penis Penisben
 • Glans penis Ollon
 • Bulbus glandis Svällkropp – bakre del av glans, kommunicerar med c. spongiosum
 • Pars longa glandis Svällkropp – främre del av glans, kommunicerar med c. spongiosum
 • Glandula thyroidea Sköldkörtel
 • Pancreas Langerhans cellöar. Mikroskopiska ansamlingar av celler som finns utspridda i bukspottkörteln
 • Cerebrum Storhjärnan
 • Cerebellum Lillhjärnan
 • Medulla spinalis Ryggmärg
 • N. vagus Vagusnerven
 • N. phrenicus (dx et sin) Innerverar diafragma höger/vänster
 • Nervus Nerv
 • Dexter (dx) Höger
 • Sinister (sin) Vänster
 • medianplanet plan genom ryggraden vilket delar kroppen i två lika stora delar, mittplanet
 • Sigittalplan plan parallellt med medianplanet
 • Dorsalplan horisontellt plan parallellt med ryggraden
 • Transversalplan lodrätt plan vinkelrätt mot kroppens längsaxel
 • Lateralis från medianplanet, utåt sidan
 • Medialis Mot medianplanet
 • Ventralis Mot buken
 • Dorsalis Mot ryggen
 • Kaudalis Mot svansen
 • Kranialis Mot huvudet
 • Oralis Mot munnen
 • Aboralis Från munnen
 • Superficialis Ytligt
 • Profundus Djup
 • proöstrus förbrunst
 • östrus högbrunst
 • metöstrus efterbrunst, progesteron stiger
 • diöstrus beredd på dräktighet, progesteron högst
 • anöstrus utan cyklicitet
 • polyöstral kontinuelig cyklicitet året runt
 • diöstral 2 cykler per år
 • monoöstral 1 cykel per år

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/anatomi-latin.8571011.html

Dela