anatomi II

Övningen är skapad 2019-11-08 av kmassage. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mm. spleni poly, remmusklerna, extension cervikalryggen
 • mm. scaleni poly, revbenshållarna, flexion och lateral flexion cervikalryggen, proc. transversus C1 - C7 / costa I - II
 • m. sternocleideomastoideus poly, halsens sneda muskel (nickmuskeln), kontralateral rotation cervikal, lateralflexion cervikal, manubrium sterni, os clavicula medialt / proc. mastoideus, os occipitale
 • mm. prevertebrales poly, musklerna framför kotorna, flexion cervikal, övre Th kotorna och cervikal kotorna
 • mm. suprahyoidei övre tungbensmusklerna, elevation hyoideum, os mandibula / os hyoideum
 • mm. infrahyoidei undre tungbensmusklerna, depression os hyoideum, os hyoideum / övre thorax
 • m. platysma hudmuskel, drar ned mungiporna, lyfter hals huden, sänker os mandibula, os mandibula / huden hakan, huden övre revbenen
 • m. trapezius poly, kappmuskeln
 • m. trapezius pars descendens ply, kappmuskeln nedåtgående, elevation utåtrotation os scapula, os occipitale, linea nuchae superior, lig. nuchae, proc. spinosus C7 - Th3 / os clavicula, acromion, spina scapulae
 • m. trapezius pars transversa poly, kappmuskeln tvärgående, adduction scapula, proc. spinosus Th3 - 5 / mediala änden spina scapulae
 • m. trapezius pars ascendens poly, kappmuskeln uppåtgående, depression os scapula, proc. spinosus Th5 - 12 / inferiort spina scapulaes mediala ände
 • m. levator scapulae poly, skulderbladets upplyfter, elevation os scapulae, extension lateralflexion ipsilateral rotation cervikal, proc. transversus C1 - 4 / annulus superior scapulae
 • m. pectoralis minor lilla bröstmuskeln, depression abduktion inåtrotation os scapula, costa III - V / proc. coracoideus
 • m. serratus anterior främre sågmuskeln, abduktion utåtrotation os scapula, costae I - IX / margo medialis scapulae
 • m. subclavius nyckelbensmuskeln, fixering art. sternoclavicularis, aktivt ligament, cartilago costae / os clavicula inferiort lateralt
 • m. deltoideus mono, delta muskeln, abduktion art. humeri
 • m. deltoideus pars acromialis mono, abduktion art. humeri, acromion / tuberositas deltoidea
 • m. deltoideus pars clavicularis mono, abduktion flexion art. humeri, os clavicla laterala / tuberositas deltoidea
 • m. deltoideus pars spinalis mono, abduktion art. humeri, spina scapulae / tuberositas deltoidea
 • m. supraspinatus mono, abduktion art. humeri, fossa supraspinata / tubercular majos superiort
 • m. latissimus dorsi breda ryggmuskeln, adduktion extension inåtrotation art. humeri, trista iliaca dorsalt, os sacrum, proc. spinosus Th7 - L5, costae IX - XII / crista tuberculi minoris
 • m. pectoralis major stora bröstmuskeln, adduktion art. humeri
 • m. pectorals major pars clavicularis adduktion flexion art. humeri, os clavicula medialt / crista tuberculi majoris
 • m. pectorals major pars sternocostalis adduktion art. humeri, os sternum, cartilago costa II - VI / crista tuberculi majoris
 • m. pectorals major pars abdominalis adduktion art. humeri, depression scapulae, rectusskidan / crista tuberculi majoris
 • m. coracobrachialis korpnäbbsarmmuskeln, flexion art. humeri, proc. coracoideus / os humeros medialt
 • m. teres major stora runda muskeln, extension adduktion art. humeri, margo lateralis scapulae, angulus inferior scapulae / crista tuberculi minoris
 • m. infraspinatus muskeln nedan spina scapulae, utåtrotation i art. humeri, fossa infraspinata / tubercular majos
 • m. teres minor lilla runda muskeln, utåtrotation art. humeri, margo lateralis scapulae / tuberculum majos
 • m. supraspinatus muskeln ovan spina scapulae, utåtrotation art. humeri fossa supraspinata /
 • m. subscapularis muskeln djupt skulderbladet, inåtrotation art. humeri, fossa subscapularis / tubercular minus, crista tubérculo minoris

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/anatomi-ii.9421801.html

Dela