anatomi II

Övningen är skapad 2019-12-30 av kmassage. Antal frågor: 62.
Välj frågor (62)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mm. spleni poly, remmusklerna, extension cervikalryggen
 • mm. scaleni poly, revbenshållarna, flexion och lateral flexion cervikalryggen, proc. transversus C1 - C7 / costa I - II
 • m. sternocleideomastoideus poly, halsens sneda muskel (nickmuskeln), kontralateral rotation cervikal, lateralflexion cervikal, manubrium sterni, os clavicula medialt / proc. mastoideus, os occipitale
 • mm. prevertebrales poly, musklerna framför kotorna, flexion cervikal, övre Th kotorna och cervikal kotorna
 • mm. suprahyoidei övre tungbensmusklerna, elevation hyoideum, os mandibula / os hyoideum
 • mm. infrahyoidei undre tungbensmusklerna, depression os hyoideum, os hyoideum / övre thorax
 • m. platysma hudmuskel, drar ned mungiporna, lyfter hals huden, sänker os mandibula, os mandibula / huden hakan, huden övre revbenen
 • m. trapezius poly, kappmuskeln
 • m. trapezius pars descendens ply, kappmuskeln nedåtgående, elevation utåtrotation os scapula, os occipitale, linea nuchae superior, lig. nuchae, proc. spinosus C7 - Th3 / os clavicula, acromion, spina scapulae
 • m. trapezius pars transversa poly, kappmuskeln tvärgående, adduction scapula, proc. spinosus Th3 - 5 / mediala änden spina scapulae
 • m. trapezius pars ascendens poly, kappmuskeln uppåtgående, depression os scapula, proc. spinosus Th5 - 12 / inferiort spina scapulaes mediala ände
 • m. levator scapulae poly, skulderbladets upplyfter, elevation os scapulae, extension lateralflexion ipsilateral rotation cervikal, proc. transversus C1 - 4 / annulus superior scapulae
 • m. pectoralis minor lilla bröstmuskeln, depression abduktion inåtrotation os scapula, costa III - V / proc. coracoideus
 • m. serratus anterior främre sågmuskeln, abduktion utåtrotation os scapula, costae I - IX / margo medialis scapulae
 • m. subclavius nyckelbensmuskeln, fixering art. sternoclavicularis, aktivt ligament, cartilago costae / os clavicula inferiort lateralt
 • m. deltoideus mono, delta muskeln, abduktion art. humeri
 • m. deltoideus pars acromialis mono, abduktion art. humeri, acromion / tuberositas deltoidea
 • m. deltoideus pars clavicularis mono, abduktion flexion art. humeri, os clavicla laterala / tuberositas deltoidea
 • m. deltoideus pars spinalis mono, abduktion art. humeri, spina scapulae / tuberositas deltoidea
 • m. supraspinatus mono, abduktion art. humeri, fossa supraspinata / tubercular majos superiort
 • m. latissimus dorsi breda ryggmuskeln, adduktion extension inåtrotation art. humeri, trista iliaca dorsalt, os sacrum, proc. spinosus Th7 - L5, costae IX - XII / crista tuberculi minoris
 • m. pectoralis major stora bröstmuskeln, adduktion art. humeri
 • m. pectorals major pars clavicularis adduktion flexion art. humeri, os clavicula medialt / crista tuberculi majoris
 • m. pectorals major pars sternocostalis adduktion art. humeri, os sternum, cartilago costa II - VI / crista tuberculi majoris
 • m. pectorals major pars abdominalis adduktion art. humeri, depression scapulae, rectusskidan / crista tuberculi majoris
 • m. coracobrachialis korpnäbbsarmmuskeln, flexion art. humeri, proc. coracoideus / os humeros medialt
 • m. teres major stora runda muskeln, extension adduktion art. humeri, margo lateralis scapulae, angulus inferior scapulae / crista tuberculi minoris
 • m. infraspinatus muskeln nedan spina scapulae, utåtrotation i art. humeri, fossa infraspinata / tubercular majos
 • m. teres minor lilla runda muskeln, utåtrotation art. humeri, margo lateralis scapulae / tuberculum majos
 • m. supraspinatus muskeln ovan spina scapulae, utåtrotation art. humeri fossa supraspinata /
 • m. subscapularis muskeln djupt skulderbladet, inåtrotation art. humeri, fossa subscapularis / tubercular minus, crista tubérculo minoris
 • m. splenius cervicis proc. spin. Th4-6 / proc. spin. C1-3
 • m. splenius capitis lig. nuchae, proc. spin. C7-Th3 / os occipitale, proc. mastoideus
 • m. biceps brachii caput breve flexion art. cubiti, supination art. radiulnaris proc coracoideus / tuberositas radii, fascia antebrachii
 • m. biceps brachii caput longum flexion art.cubiti, supination art radioulnaris, flexion / abduktion art. humerie tubercular supraglenoidable / tuberositas radii, fascia antebrachii
 • m.brachialis flexion art cubiti os humeros anteriort / tuberositas ulnae
 • m. brachioradialis flexion art. cubiti vrider armen ur extrem supination / pronation margo lateralis humerie / proc. styloideus radii
 • m. triceps brachii caput longum extension art. cubiti, extension adduktion art. humerie tuberculum infraglenoidable / olecranon
 • m. triceps brachii caput laterale extension art. cubiti humeros dorsalt lateralt / olocranon
 • m. triceps brachii caput mediale extension art. cubiti humeros dorsalt / olecranon
 • m. aconeus extension art. cubiti epicondylus lateralis humeri /os ulna proximalt dorsalt
 • m. supinator supination art. radioulnaris epicondylus lateralis humerie, os ulna proximalt lateralt / os radius proximalt
 • m. pronator teres pronation art. radioulnaris epicondylus medialis humerie, proc. coronoideus ulnae / mitt på os radius lateralt
 • m. pronator quadratus pronation art. radioulnaris os ulna distal ventralt / os radius distalt ventralt
 • underarmens palmara muskelgrupp ytliga gruppen palmar flexion, flexion MCP- IP-lederna radialflexion / ulnarflexion epicondylus medialis humerie / carpus palmart
 • underarmens palmara muskelgrupp djupa gruppen palmar flexion, flexion MCP- IP-lederna radialflexion / ulnarflexion os radius-ulna palmart membrana interossea antebrachii palmart / metacarpus och digiti II-V palmart
 • underarmens dorsala muskelgrupp ytliga gruppen dorsal flexion art radiocarpea, extension i MCP- IP-lederna epicondylus lateralis humerie / carpus dorsalt
 • underarmens dorsala muskelgrupp djupa gruppen palmar flexion, flexion MCP- IP-lederna radialflexion / ulnarflexion os radius- ulna dorsalt, membrana interossea antebrachii dorsalt
 • underarmens laterala muskelgrupp dorsal flexion art. radiocarpea, radialflexion art. radiocarpea epicondylus lateralis humerie / carpus dorsalt
 • thenarmusklerna rörelser pollex
 • hypothenarmusklerna rörelser digiti minimi
 • hålhandens muskler m. interossei, m. lumbricales rörelser digiti
 • canalis carpi carpaltunneln retinaculum flexorum och sulcus carpi
 • m. masseter höjning os mandibula os zygomaticum / angulus och ramus mandibulae
 • m.temporalis höjning mandibula os temporalis / proc. coronoideus mandibulae
 • m. pterygoideus lateralis framskjutning, sidoförskjutning mandibula kilbenet / vid art temporomandibularis
 • m. pterygoideus medialis höjning mandibula kilbenet / angulus mandibulae insidan
 • plexus cervicalis halsflätan C1-C4
 • plexus brachialis armflätan C5-Th1 n. musculotaneus, n. ulnaris, n.medianus, n. radialis
 • plexus lumbalis ländflätan L1-L4, n. femoralis, n. obturatorius
 • plexus sacralis korsbensflätan L4-S3 n. ischiadicus, n. tibialis, n. fibularis
 • kranialnerverna 12 par

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/anatomi-ii.9421801.html

Dela