Anatomi 1 veterinärprogrammet 2019

Övningen är skapad 2019-09-22 av allisbralliss. Antal frågor: 128.
Välj frågor (128)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nasus nos
 • cavum nasi näshåla
 • larynx struphuvud
 • trachea luftstrupe
 • cavum thoracis brösthåla
 • diaphragma diafragma
 • pulmones lungor
 • cor hjärta
 • vas kärl
 • arteria artär
 • vas capillares kapillärer
 • vas lymphaticum lymfkärl
 • lymphonodus lymfknuta
 • lien mjälte
 • thymus brässen
 • dentes tänder
 • lingua tunga
 • glandula körtel
 • pharynx svalg
 • esophagus foderstrupe
 • ventriculus magsäck
 • intestinum tarm
 • intestinum tenue tunntarm
 • Canalis analis analkanal
 • hepar lever
 • pancreas bukspottskörtel
 • ren njure
 • vesica urinaria urinblåsa
 • ovarium äggstock
 • tuba uterina äggledare
 • uterus livmoder
 • vagina slida
 • vulva blygd
 • mamma mjölkkörtel
 • testis testikel
 • epididymis bitestikel
 • funiculus spermaticus sädessträng
 • Canalis inguinalis ljumskkanal
 • glandulae genitales accessoriae accessoriska könskörtlar
 • preputium förhud
 • penis penis
 • hypophysis hypofys
 • glandula pinealis tallkottskörtel
 • glandula thyroidea sköldkörtel
 • glandulae parathyroideae bisköldkörtlar
 • glandula suprarenalis binjure
 • pancreas bukspottskörtel
 • cerebrum storhjärna
 • diencephalon mellanhjärna
 • mesencephalon mitthjärnan
 • pons brygga
 • medulla oblongata förlängda märgen
 • cerebellum lillhjärnan
 • medulla spinalis ryggmärg
 • liquor cerebrospinalis cerebrospinalvätska
 • meninges hjärnhinnor
 • bulbus oculi ögonglob
 • apparatur lacramalis tårvätskeapparaten
 • truncus bålen
 • organum olfactus luktsinnet
 • organum gustus smaksinnet
 • thorax bröstkorg
 • costae revben
 • sternum bröstben
 • pelvis bäcken
 • omentum majus stora nätet
 • omentum minus lilla nätet
 • ostium cardiacum övre magmunnen
 • ostium pyloricum nedre magmunnen
 • peritoneum bukhinna
 • intestinum crassum tjocktarm
 • duodenum tolvfingertarm
 • cecum blindtarm
 • vesica fellea gallblåsa
 • vena cava caudalis bakre hålven
 • vena cava cranialis främre hålven
 • aorta stora kroppspulsådern
 • capsula adiposa fettkapsel
 • capsula fibrosa bindvävskapsel
 • ureter urinledare
 • urethra urinrör
 • hilus renalis njurkärlrot
 • cortex renis njurbark
 • medulla renis njurmärg
 • pelvis renalis njurbäcken
 • cornea uteri livmoderhorn
 • scrotum pung
 • ductus deferens sädesledare
 • os penis penisben
 • pericardium hjärtsäck
 • pleura brösthålehinna
 • oparig ven vena azygos
 • glandula mandibularis käkspottkörtel
 • glandula parotis öronspottskörtel
 • lymphonodi mandibulares käklymfknutor
 • vena jugularis jugularven
 • nervus vagus vagusnerv
 • plica vocalis stämband
 • conchae nasales näsmusslor
 • choanae öppning mellan näshåla och svalg
 • ductus nasolacrimalis tårkanal
 • sinus paranasales bihålor
 • recessus maxillaris käkhåla
 • cartilagines laryngis struphuvudets brosk
 • cartilagines tracheales luftstrupens broskringar
 • bifurcatio tracheae luftstrupens förgrening
 • pleura parietalis brösthålehinnans yttre blad
 • pleura visceralis brösthålehinnans inre blad
 • bronchi lobares luftrör
 • bronchuli små luftrör
 • sacculi alveolares lungblåsor
 • basis cordis hjärtbasen
 • apex cordis hjärtspetsen
 • pericardium dubbelbladig hjärtsäck
 • nodus sinuatrialis sinusknutan
 • nodus atrioventricularis AV-knutan
 • atrium dextrum höger förmak
 • atrium sinistrum vänster förmak
 • auricula dextra höger hjärtöra
 • auricula sinistra vänster hjärtöra
 • ventriculus dexter höger kammare
 • ventriculus sinister vänster kammare
 • valva tricuspidalis trikuspidalisklaffar
 • valva trunci pulmonalis lungartärens semilunarklaffar
 • valva bicuspidalis mitralisklaffar
 • valva aorte stora kroppspulsåderns semilunarklaffar
 • truncus pulmonalis lungartären
 • arcus aorte aortabågen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/anatomi-1-veterinarprogrammet-2019.9219182.html

Dela