1MC620 - Njursjukdomar & Urologi

Övningen är skapad 2019-06-04 av oliverfallman. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vilka blodprover tar du avseende njursjukdom & urologi? Blodstatus, elektrolytstatus, syra-basbalans, cystatin-C, eGFR, clearance
 • Vilka ämnen vill man kika på vid urinprov? Albumin, protein
 • Vad innebär njursvikt? "att..." Att kroppen inte kan göra sig av med slaggprodukter
 • Minskad blodtillförsel till njurarna leder till försämrad eller upphävd gfr
 • Glomerulonefrit=? Inflammation i glomerulus
 • Tre exempel på viktiga komponenter i kostregimen vid avancerad njursvikt Proteinrestriktion, saltrestriktion, vätskerestriktion
 • Prerenal njursvikt - vilka sjukdomar? Hypovolemi, hypervolemi
 • Renal njursvikt - vilka sjukdomar? immunologiska systemsjukdomar, läkemedelsbiverkan av NSAID
 • Postrenal njursvikt - vilka sjukdomar? prostatahyperplasi, neurogen blåstömning
 • Tydligaste symtomet för nefrotiskt syndrom ödem
 • Ange två exempel på symtom vid kronisk njursvikt från Hjärt- och kärlsystem Hjärtsvikt, dyspné
 • Ange två exempel på symtom vid kronisk njursvikt från blodbanan Anemi, järnbrist
 • Ange två exempel på symtom vid kronisk njursvikt från gastrointestinalkanalen Aptitlöshet, illamående
 • Vad styr reningen av blodet vid peritoneal dialys? Koncentrationsgradienten
 • Vad styr reningen av blodet vid hemodialys? Koncentrationsgradienten
 • Vad styr reningen av partiklar vid peritoneal dialys? Osmotiskt tryck
 • Vad styr reningen av partiklar vid hemodialys? Hydrostatiskt tryck
 • Vanligaste orsaken till kronisk njursvikt? Nedsatt filtrationsförmåga
 • Symtom vid akut njursvikt som patienten själv märker Nedsatt urinproduktion
 • Nedsatt urinproduktion är det första symtomet vid akut njursvikt, vad leder det symtomet till? Övervätskning
 • samlingsnamn för patologiska tillstånd som medför kraftig albuminuri, hypoalbuminemi, vätskeretention och ödem nefrotiskt syndrom
 • Den vanligaste orsaken till kronisk glomerulonefrit Diabetesnefropati
 • Ange den faktor som är främsta orsak till nekrosen vid Akut tubulär nekros renal hypoperfusion
 • Vilka ämnen ökar i blodet vid njursvikt? Fosfat, kvävehaltiga slaggprodukter
 • Vilka ämnen minskar i blodet vid njursvikt? Natrium, kalium
 • Uremiskt syndrom/uremi kan påverka andra organsystem - vad är det som orsakar dessa symtom? Uremiska toxiner och vätska som ansamlas i kroppen
 • Vad orsakar anemin vid kronisk njursvikt? Brist på erytropoetin
 • Exempel på bakomliggande faktor till blåstömningsbesvär Prostatahyperplasi
 • Bakomliggande tillstånd som medför lagringsbesvär Neurogen blåsrubbning
 • Två exempel på hur miktionen påverkas av prostatahyperplasi frekventa miktioner, nykturi

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/1mc620-njursjukdomar-urologi.9097819.html

Dela