1984 s.5-100

Övningen är skapad 2019-08-05 av josefinericson. Antal frågor: 228.
Välj frågor (228)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ulcer böld
 • oblong avlång
 • dull dämpad
 • frail bräcklig
 • meagerness magerhet
 • sanguine sangvinisk
 • coarse grov
 • to skim att glida
 • dart språng
 • conceivable tänkbar
 • to rot att ruttna
 • shore kust
 • baulk bjälke
 • patched lappad
 • cardboard kartong
 • willow herb mjölkört
 • heap hög
 • sordid smutsig
 • dwelling bostad
 • unintelligible obegriplig
 • ramification konsekvens
 • truncheon batong
 • cautious försiktig
 • frowzy sunkig
 • nib spets
 • to falter att tveka
 • tremor rysning
 • decisive avgörande
 • to hover att pendla
 • to resemble att likna
 • blare smatter
 • to shed att sprida
 • wallowing tumlande
 • porpoises tumlare
 • proles proletärer
 • ought bör
 • nebulous dunkel
 • cubicle bås
 • spanner skiftnyckel
 • bold tuff
 • sash ordensband
 • hostility fiendskap
 • remote avlägsen
 • dim svag
 • burly brysk
 • spectacles glasögon
 • urbane världsvan
 • hideous avskyvärd
 • grinding malande
 • to bristle att resa ragg
 • to hiss att viska
 • squeaky pipig
 • renegade avfälling
 • to defile att vanära
 • subsequent efterföljande
 • treachery förräderi
 • heresy kätteri
 • deviation avvikelse
 • fuzzy suddig
 • aureole gloria
 • inherently i sin natur
 • goatee pipskägg
 • despicable föraktlig
 • polysyllabic flerstavig
 • habitual sedvanlig
 • lest för att/för att inte
 • to bleat att klaga
 • exclamation utrop
 • to refute att bemöta
 • to dupe att luras
 • endeavour ansträngning
 • clandestine hemlig
 • quivering darrande
 • assault angrepp
 • inexorably ofrånkomligen
 • lucid tydlig
 • rung stegpinne
 • pretence anspråk/undanflykt
 • hideous avskyvärd
 • vindictiveness hämndbegär
 • lunatic dåre
 • to deride att förlöjliga
 • sole underlag
 • sanity förstånd
 • to loath att avsky
 • to enchant att charma
 • wrench stukning
 • stake stör
 • chastity renhet
 • throb slag
 • contempt förakt
 • faint svag
 • scribble kladd
 • lavatory toalett
 • roused uppeldad
 • belch rap
 • voluptuous fyllig
 • neat elegant
 • twinge sting
 • enterprise chansning
 • to spoil att förstöra
 • to refrain att avstå
 • to annihilate att utrota
 • scrawl kladd
 • legible läslig
 • dreary trist
 • dingy smutsig
 • impedimenta utrustning
 • imbecile dumbom
 • drudge slav
 • strenuous ansträngande
 • fiddling mygel
 • invertebrate ryggradslös
 • menacing hotfull
 • vicious brutal
 • demeanour uppträdande
 • gambolling skuttande
 • ferocity grymhet
 • to caper att skutta
 • agonizingly plågsamt
 • ungovernable bångstyrig
 • to eavesdrop att tjuvlyssna
 • gory blodig
 • deflate tömma på luft
 • reverberating eko
 • dominion område
 • to and fro fram och tillbaka
 • to envelop att svepa in
 • myriad otalig mängd
 • fortress fästning
 • grim grym
 • to quail att tappa modet
 • to chime att klinga
 • stain fläck
 • zealot fanatiker
 • feeble svag
 • to reproach att klandra
 • altered förändrad
 • dignity värdighet
 • to fathom att utforska
 • springy elastisk
 • turf arena
 • slant vinkling
 • gilded förgylld
 • pasture betesmark
 • to fling att slå
 • disdain förakt
 • nought ingenting
 • scrawny benig
 • weary utmattad
 • whimper gnäll
 • remedy botemedel
 • vivid livlig
 • furtive hemlig
 • to gyrate att rotera
 • repudiate tillbakavisa
 • subtlety subtilitet
 • inscrutable outgrundlig
 • resentment ilska
 • orifice öppning
 • slit glipa
 • grating galler
 • furnace masugn
 • recess uppehåll
 • abbreviated förkortad
 • intricate trasslig
 • tedious trist
 • to rectify att rätta
 • pledge löfte
 • reduction minskning
 • to assemble att samla
 • to collate att jämföra
 • pamphlet broschyr
 • conceivably möjligt
 • deed handling
 • superseded ersatt
 • bearing sammanhang
 • forgery förfalskning
 • readily gärna
 • to toil att slita
 • garbled förvrängd
 • clerk sekreterare
 • vast oändlighet
 • to versify att skriva dikter
 • disgrace skam
 • to abject att bortkasta
 • to crouch att huka
 • denunciation uppsägning
 • to abstain att avstå
 • philology språkvetenskap
 • derisive hånfull
 • hoard lager
 • famine svält
 • to scrounge att tigga
 • furtive hemlig
 • inadequate otillräcklig
 • gloat skadeglädje
 • reminiscent påminner om
 • ladle skopa
 • obsolete föråldrad
 • noun substantiv
 • vapid smaklös
 • apron förkläde
 • rigid stel
 • subsidiary sekundär
 • abolish upphäva
 • strident genomträngande
 • remorse samvetskval
 • stern hård
 • fulminate fördöma
 • atrocity grymhet
 • larynx struphuvud
 • din buller
 • aloof avskild
 • venerate ära
 • zeal iver
 • to rejoice att glädjas
 • disreputable beryktad
 • haunt tillhåll
 • to grasp att förstå
 • pudgy kraftig
 • bead pärla
 • mischievous elak
 • keenness skärpa
 • irrepressible uppspelt
 • solemn högtidlig
 • to edify att bygga upp
 • lug ryck

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/1984-s-5-100.9103039.html

Dela