10 level Chinese B3 Ch1

Övningen är skapad 2019-02-18 av Leineia. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • , ò, interj. oh (used to indicate realisation)
 • 学期, xuéqī, N semester
 • 注册, zhùcè, V register; enroll
 • 教材, jiàocái, N textbook, teaching material
 • 补办,bûbàn, V to do sth in order to make up
 • 补,bû, V to make up
 • *补考 búkăo *a make-up examination
 • *补票, bûpiào *to buy ticket after borading train or other vehicles
 • , bàn, V to handle, to do
 • 申请表, shēnqîngbiâo, N application form
 • , tián, V to fill in (a form/blank spaces) (informal)
 • 填写, tiánxiĕ, V to fill in form (a form/blank spaces) (formal)
 • 姓名, xìngmíng, N (full) name
 • 学号, xuéhào, N student no
 • 国籍, guójí, N nationality
 • 性别,xìngbié, N sex, gender
 • 理由, lîyoú, N reason
 • , cùn, MW inch
 • 手续费, shôuxùfèi, N service charge, commission
 • 手续, shôuxù, N formality, procedure
 • 大约, dàyuē, adv about, approximately (formal)
 • 须知, xūzhī, N notice, point for attention
 • 节选,jiēxuăn, N excerpt
 • 身份, shēnfèn, N identity
 • *身份证, shēnfènzhèng *ID card
 • 证明,zhèngmíng, N, V certificate, to prove
 • *开一个证明, kāi yī ge zhèngmíng *write out a certificate
 • 办理,bànlî, V to handle, to transact
 • * 办理手续, bànlî shôuxù *to go through the formailties
 • 出示, chūshì, V to show
 • *出示证件, chūshì zhèngjiàn * to show one's paper
 • 随身, suíshēn, adv (to bring, have, take), with oneself
 • 携带, xiédài, V to carry, to take along
 • *随身携带, suíshēn xiédài to carry (sth) with oneself
 • *携带方便,xiédài fāngbiàn *easy to carry around
 • 不得,bùdé, V cannot, to not be allowed to
 • 转接, zhuănjiè, V to lend a borrowed thing to sb else
 • 丢失, diūshī, V to lose (sth)
 • 及时, jíshí, adj in time
 • *及时发现, jíshí fāxiàn *to find (sth) in time
 • 并,bìng, conj and
 • 工作日, gõngzuòrì, N working day

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/10-level-chinese-b3-ch1.8903970.html

Dela

Annonser