1 - Hoe heet je?

Övningen är skapad 2017-05-18 av pelinjohansson. Antal frågor: 146.
Välj frågor (146)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • het hoofdstuk kapitlet
 • de oefening övningen
 • werken att jobba
 • samen tillsammans
 • mijn min
 • de naam namnet
 • ik jag
 • komen att komma
 • studeren att studera
 • de docent läraren
 • uit från
 • wie vem
 • luisteren att lyssna
 • beantwoorden att svara
 • de vraag frågan
 • jij du (informal)
 • Nieuw-Zeeland Nya Zeeland
 • italië italien
 • wonen att leva
 • vandaan från (*fråga någon)
 • nu nu
 • Nederland Nederländerna
 • hoi hej
 • hoe hur
 • heten att heta
 • spellen att stava
 • je you (informal)
 • jouw din
 • waar var
 • Polen Polen
 • Duitsland Germany
 • maar men
 • de moeder mamman
 • Nederlandse Nederländska
 • waar sant
 • niet inte
 • de tekst texten
 • controleren att kontrollera/att checka
 • de letter brevet
 • schrijven att skriva
 • dat det
 • kunnen att kunna
 • kijken att titta
 • naar i/för/till
 • de kaart kartan
 • van från/av
 • Europa Europa
 • het land landet
 • aanwijzen att peka
 • zeggen att säga
 • welk(e) vad/vilka
 • de taal språket
 • ze they
 • daar där
 • spreken att prata
 • de voornaam förnamnet
 • de achternaam efternamnet
 • zijn att vara/hans
 • Engeland England
 • Spanje Spain
 • hij han
 • praten att prata -
 • de straat vägen
 • vertellen att berätta
 • ander(e) andra
 • vragen att fråga
 • gaan att gå/åka
 • het den
 • met med
 • u du(formal)
 • alles allting
 • goed bra
 • mij mig
 • uitstekend excellent
 • prima bra/fine
 • best bra/bästa
 • zo
 • slecht dåligt
 • krijgen att få
 • het woord ordet
 • lopen att gå
 • rond runt
 • zien att se
 • moeten att behöva/måste
 • raden att gissa
 • nieuw ny
 • de groep gruppen
 • ja ja
 • kloppen att knacka
 • leuk nice/kul
 • een beetje litegrann
 • moe trött
 • ook också
 • nee nej
 • Colombia Colombia
 • aangenaam angenämt
 • het getal numret
 • nul noll
 • een ett
 • twee två
 • drie tre
 • vier fyra
 • vijf fem
 • zes sex
 • zeven sju
 • acht åtta
 • negen nio
 • tien tio
 • het telefoonnummer telefonnummret
 • geven att ge
 • zoeken att leta
 • hebben att ha
 • tekenen att måla/teckna/rita
 • hoeveel hur mycket
 • het huis huset
 • de pen pennan
 • mogen att tillåta
 • het papier pappret
 • geen ingen/nej/inte
 • dubbel dubbel
 • de lijn linjen
 • de maan månen
 • het vel huden
 • veel mycket/många
 • de dip dopp/nedgång
 • diep djup
 • de kop huvudet
 • de koop köpet
 • de bus bussen
 • de huur hyran
 • galgje spelen att spela hänga med gubben
 • lezen att läsa
 • de plaats platsen
 • het zuiden södra
 • en och
 • gezellig nice/mysigt/cool
 • de student studenten
 • het meisje flickan
 • de jongen pojken
 • de vriendin kompis (kvinnlig)
 • het jaar året
 • zij hon/dem
 • we/wij vi
 • doen att göra
 • heel mycket
 • maken att göra/tillverka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/1-hoe-heet-je.7340398.html

Dela