Anatomitentan


Vanligt förhör

Lyssna

Spela spel med övningen

Skriv ut

Välj frågor (99) Markera alla   Avmarkera alla  

Vad är matsmältningsorganens uppgift? uppta födoämnen och sönderdela dem Använd:
Vilka olika matspjälkningsorgan finns det? munnen, svalget, matstrupen, magsäcken, tunntarmen, tjocktarmen, ändtarmen, analkanalen Använd:
Näringsämen sugs upp av ___________ och ___________ genom matsmältningskanalens slemhinna blodet, lymfan Använd:
Förutom att uppta födoämnen, sönderdela dem, sug upp näringämnen kan matsmältningsorganen även....? transportera bort onytta beståndsdelar Använd:
Hur lång är matsmälningsapparaten? ca 7m Använd:
Vilka är de körtlar som hjälper till i matsmältningen? spottkörtlarna, levern, gallblåsan, bukspottskörteln Använd:
Vad bildas i bukspottskörteln? bukspott, hormoner Använd:
Vilka hormoner bildas i bukspottskörteln? insulin, glukagon Använd:
Bukspott innehåller enzymer. Vad är dess uppgift? hjälpa till ved nedbrytning av maten Använd:
Varför är insulin och glukagon viktigt? håller kroppens sockerbalans på rätt nivå Använd:
Hur många liter bukspott bildas det per dygn 1, 5-2 liter Använd:
Bikarbonatet i bukspottet har som uppgift? neutralisera syran från magsäcken Använd:
Leverns viktigaste funktioner? reglera ämnesomsättningen, producera galla och kolesterol, lagra vitaminer och järn, reglera blodsockernivån, ta hand om gifter, blodreservoar, renar blodet, bildar protein till blodet, bilda blod till foster Använd:
Vad är galla? kroppsvätska som bildas av levern Använd:
Var lagras gallsyran? i gallblåsan Använd:
Från gallblåsan går gallsyran in i? tunntarmen Använd:
Gallsalter i gallsyran kan göra vad? emulgera fettyror Använd:
Vad betyder det att fettsyror emulgeras? fettets ytspänning bryts och fettsyran löses i vatten och bildar små fettdroppar Använd:
Vad är lipaser? fettupplösande enzymer Använd:
Vilka delar består tunntarmen utav tolvfingertarmen (duodeum), tomtarmen (jejunum), krumtarmen (ileum) Använd:
Vad är tunntarmens uppgift? fortsätta sönderdela födan och ta upp vatten och näring Använd:
Vilka delar består tjocktarmen utav? blindtarmen (caecum), det maskfromiga bihanget (appedix veriformis), colon Använd:
Vad är tjocktarmens uppgift? lagra avfallsprodukter, återföra vatten från tarmen till blodomloppet, reglera vätskebalansen, absorbera vitaminer Använd:
Vilka hormonproducerande körtlar finns det? hypofysen, sköldkörteln, bisköldkörteln, binjurarna, bukspottskörteln, äggstockar, testiklar, gastrointestinalkanalen, njurarna, tallkottkörteln Använd:
Nämn två hormon från hypofysen. tillväxthormon, prolaktin Använd:
Vad är tillväxthormonets uppgift? stimulera tillväxt, öka ämnesomsättning Använd:
Vad är prolatkinets uppgift? stimulera mjölkörtlarna Använd:
Nämn två hormoner från sköldkörteln Tyroxin T3, Tyroxin T4 Använd:
Vad har tyroxin T3 för uppgift? ökar ämnesomsättningen, kroppens tillväxt och utveckling Använd:
Vad har tyrpxin T4 för uppgift? förstadie till tyroxin T3 Använd:
Nämn ett hormon från bisköldskörteln? parathormon Använd:
Vad är parathormonets uppgift ökar mängden kalcium, minskar fosfat i blodet genom att påverka skelettet, tarmarna och njurarna Använd:
Två hormoner från binjurarna glukokorikoider, adrenalin Använd:
Vad är ett annat namn för glukokortikoider? kortisol Använd:
Vad är kortison? ett innaktivt förstadium till kortisol Använd:
Vad är hormonet glukokortikoiders uppgift? reglera omsättning av socker, fett och protein, hämmar infammationer och allergier Använd:
Vad är adrenalinets uppgit? aktivera kroppen i stressitutationer Använd:
Hur påverkar adrenalinet oss? blodtryck och puls sstiger, blodsockret ökar, luftrörern vidgas, pupillerna blir större Använd:
Nämn två hormoner från bukspottskörteln. insulin, glukagon Använd:
Insulinets uppgift för vårt blod? öka upptaget och lagring av socker i cellerna vilket gör att mängden socker i blodet minskar. Använd:
Insulinet jobbar även för cellerna. Förklara. ökar cellernas upptag av nedbrutna proteiner och lagring av fett Använd:
Vad är glukagonets uppgift? öka blodet koncentraion av socker Använd:
____minskar sockret i blodet och _____ökar sockret i blodet insulin, glukagon Använd:
Vilka hormoner producerar i äggstockarna? östrogen, progesteron Använd:
Äggstockarna bildar även mindre mängdera av manliga könshormonet? Vad heter detta hormon? testosteron Använd:
Vilket hormon produceras i testiklarna testosteron Använd:
I vår mag- och tarmkanal bildas det också hormoner. Vilka? gastrin, sekretin, kolecystokinin Använd:
Vad har hormonet gastrin för uppgift? ökar produktion av saltsyra i magsäcken Använd:
Vad har hormonet sektrin för uppgift? ökar produktionen av basiskt sekret från levern och bukspottskörteln Använd:
Vad har hormonet kolecystokinin för uppgift? påverka flödet av galla och bukspott Använd:
Vilka hormoner bilas i våra njurar? renin, erytropoetin Använd:
Hormonet renin bilas i njurarna. Vad är dess uppgift? stimulerar binjurebarken att bilda hormonet aldosteron, höjer blodtrycket Använd:
Hormonet ertytropoetin bilas i njurarna. Vad är dess uppgift? hormonet bildar röda blodkroppar Använd:
Vad händer i njurarna när syrenivån i blodet minska njurarna bildar mer erytropoetin vilket leder till att fler röda blodkroppar bildas Använd:
Ett hormon från tallkottkörteln Meltonin Använd:
Vilken nytta har vi av hormonet melatonin styr vår dygnsrytm Använd:
Nämn några saker som påverkar hormonproduktionen i vår kropp. andra hormoner, koncentration av joner, näringsämnen och kemiska ämnen i plasma, nervcellernas signaler, miljöförändringar som temperatur och ljus, sjukdomar Använd:
Hur stor är en njure 10-12cm Använd:
Hur mycket väger en njure? 150g Använd:
Den inbuktande delen av njuren kallas? njurporten Använd:
Vad utgår från njurporten? urinledare Använd:
Vad är njurarnas uppgift? bilda urin och gör då av med restprodukter som inte behövs. Reglerar urinens volyn, salthet och surhetsgrad, bildar hormoner, reglerar blodtryck, bildar röda blodkroppar, tillverkar glukos, aktivera d-vitamin Använd:
Vad betyder miktion? urinera Använd:
Hur går det till vi tömning av urinblåsan? receptorer i blåsväggen reagerar, signaler till miktionscentrum, blåsväggarna drar ihop sig och inre sfikter öppnas, hjärnans signaler styr den yttre sfinktern, urinen rinner ut Använd:
vilka organ finns i det lymfatiska systemet? lymfkrtlar, mjölten, brässen, övrig lymfatisk vävnad. Använd:
Vad räknas till "övrig lymfatisk vävnad" halsmandlar, tonsillerna Använd:
Vad är lymfsystemets uppgift? skyddar mot infektioner Använd:
I ett nätverk av lymfkärl transporteras en vätska som kallas? lymfa Använd:
Vad består lymfan utav? överskottsvätska som finns mellan cellerna Använd:
Hur många liter lymfa bildas per dygn 2-4 liter Använd:
Finns det lymfsystem i hjärnan? nej Använd:
Vad är lymfsystemets uppgifter förutom att bekämna infektion? avlägsna gamla, skadade och främmande celler, transportera lymfa från vävnadsvätska till blodet, transportera fett från tunntarmen till blodet i form av små fettdroppar som sedan sugs upp av lymfkärlen Använd:
Vad är hudens uppgift? skyddar mot bakterier och virus, håller kroppstemperaturen på rätt nivå, förhindrar vätskeförlust, utsöndar vatten och salter, lagrar vätska och fett, skyddar mot ultraviolett strålning, bildar d-vitamin, sinnesorgan, signaler till omgivningen Använd:
Vilka delar består nervsystemet av? hjärnan, ryggmärgen, nerverna Använd:
Vår hjärna består av tre delar? Vilka? storhjärnan, hjärnstammen, lillhjärnan Använd:
Hur stor är storhjärnan i förhållande till hjärnans totalvikt? nästan 90% av totalvikten Använd:
Storhjärnan delas upp i två halvor. Varje halva kallas för? hemisfär Använd:
Vad heter hjärnans olika delar? pannlob, hjässlob, tinningslob, nacklob Använd:
Var sitter rörelsecentrumet? i pannlobens bark Använd:
Vad är pannlobsbarkens yppgift? kontrollerar all viljestyrda muskelrörelser Använd:
Var i hjärnan sitter den del som gör att vi kan ha känslor och känna smak? i hjässloben Använd:
Var i hjärnan sitter centrat för hörsel och lukt? i tinningsloben Använd:
Var i hjärnan sitter vårt syncentrum? i nackloben Använd:
Hjärnstammens upgift? styr anding, blodtryck, puls, hormonsystemet, hjärtverkasamhet, kroppstemperaturen, ämnesomsättning Använd:
Lillhjärnans uppgit? viktig för balans och rörelse Använd:
För att vi skall kuna utföra vissa röresler mera finstämt, vilka delar av hjärnan måst då sammarbete? lillhjärnan och storhjärnan Använd:
Det finns tre olika hjärnhinnor. Vilka? (utifrån-innåt) hårda hjärnhinnan, spindelvävshinnan, mjuka hjärnhinnan Använd:
Berätta om hårda hjärnhinnan. ligger ytterst, kraftig, täcker skallens insida och går ner som en vägg mellan storhjärnan och lillhjärnan, bildar stöd över lillhjärnan, består av två skikt, där löper stora vener Använd:
Berätta om spindelvävshinnan. mellersta hjärnhinnan, spindeltrådstunn, utskott förenar den med innersta hjärnhinnan, i mellanrummet mellan spindelvävshinnan och inre innan finns hjärn-ryggmärgsvätska, stora artärer Använd:
berätta om mjuka hjärnhinnan. innerst, följer hjärnans yta, hjärnans blodkärl omsluta av hinnan Använd:
Varför är ryggmärgsnerverna så viktiga leder information till och från hjärnan Använd:
Vad menas med det autonoma nervsystemen? nerver som styr signaler som vi inte själv kan påverka med viljan Använd:
Ge ett exempel på ett organ som styrs av autonoma nervsystemet hjärtat Använd:
Det autonoma nervsystemet består av två delar. Vilka? sympatsika nervsystemet, parasysmpatiska nervsystemet Använd:
Förutom hjärtats funktion styr det autonoma nersystemet? andningen, blodtryck, mag- tarmkanalen, förmågan att kissa, könsorganens funktion Använd:
Vad gör det sympatiska nerverna? får andningen och hjärtslagen att öka vid fysisk ansträngning Använd:
Vad gör de parasysmatiska nerverna? dämpar pulsen och andetag t.ex efter fysisk ansträngning Använd:
Vad menas med motoriska nervbanor nervbanor från hjärnan till musklerna. förmedlar rörelser från pannloben Använd:
Vad menas med sensoriska nervbanor? nervbanor från kroppen till hjärnan. en del av sinnesorganet Använd:

Markera alla   Avmarkera alla  
Statistik för alla användareAvklarade förhör: 1
Antal utskrifter: 127
Antal spelade spel: 91
Information
Skapad: 2012-09-14
Antal frågor: 99
Utdelad övninghttp://glosor.eu/ovning/anatomitentan.2148875.htmlDelaBädda in
Vi använder oss av kakor (Vad är en kaka?)Kontakta ossWebbplatskarta
Användarvillkor
10.239.131.60   Copyright © 2006-2014 Glosor.eu